[Business Eng] 1 ngày : 1 thuật ngữ – Chủ nghĩa “Tokenism” là gì?

[Business Eng] 1 ngày : 1 thuật ngữ - Chủ nghĩa "Tokenism" là gì?
[Business Eng] 1 ngày : 1 thuật ngữ – Chủ nghĩa “Tokenism” là gì?
Tokenism: someone of a “minority” (in representation” is invited to join a majority. This may be for a specific event or topic, usually temporarily. – from: Deaf Unity

Tokenism bắt nguồn từ “Token” nghĩa là một vật tượng trưng, vật biểu tượng. Như vậy Tokenism là chủ nghĩa tượng trưng. Chủ nghĩa này đề cập đến việc cố ý tuyển những người thuộc nhiều nhóm, giai cấp, tầng lớp, dân tộc khác nhau nhằm giúp đa dạng hóa môi trường làm việc, học tập. Nhưng thực tế họ không được trao đầy đủ quyền, hoặc bị quên lãng.

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *