Thông tư 07/2017/TT-BYT ban hành danh mục thuốc không kê đơn

Thảo luận trong 'VĂN BẢN PHÁP LUẬT' bắt đầu bởi Administrator, 16/7/17.

 1. Administrator

  Administrator Administrator Thành viên BQT Thay đổi để phát triển!

  Thông tư 07/2017/TT-BYT ban hành danh mục thuốc không kê đơn
  BỘ Y TẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 07/2017/TT-BYT

  Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017  THÔNG TƯ

  BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC KHÔNG KÊ ĐƠN

  Căn cứ Luật dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Thông tư ban hành Danh mục thuốc không kê đơn”.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định nguyên tắc xây dựng, tiêu chí lựa chọn thuốc không kê đơn; Danh mục thuốc không kê đơn; mục đích ban hành và trách nhiệm thực hiện.

  Điều 2. Nguyên tắc xây dựng và tiêu chí lựa chọn thuốc vào Danh mục thuốc không kê đơn

  1. Nguyên tắc xây dựng Danh mục thuốc không kê đơn:

  a) Bảo đảm an toàn cho người sử dụng;

  b) Bảo đảm việc tiếp cận thuốc kịp thời cho người dân;

  c) Phù hợp với thực tế sử dụng, cung ứng thuốc của Việt Nam;

  d) Hòa hợp với các nguyên tắc, quy định phân loại thuốc không kê đơn của các nước trong khu vực và trên thế giới.

  2. Tiêu chí lựa chọn đưa thuốc vào Danh mục thuốc không kê đơn

  Thuốc được xem xét lựa chọn vào Danh mục thuốc không kê đơn khi đáp ứng các tiêu chí sau đây:

  a) Thuốc có độc tính thấp, trong quá trình bảo quản và khi vào trong cơ thể người không tạo ra các sản phẩm phân hủy có độc tính, không có những phản ứng có hại nghiêm trọng đã được biết hoặc được Tổ chức Y tế thế giới, cơ quan quản lý có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài khuyến cáo có phản ứng có hại dẫn đến một trong những hậu quả sau đây:

  - Tử vong;

  - Đe dọa tính mạng;

  - Buộc người bệnh phải nhập viện để điều trị hoặc kéo dài thời gian nằm viện của người bệnh;

  - Để lại di chứng nặng nề hoặc vĩnh viễn cho người bệnh;

  - Gây dị tật bẩm sinh ở thai nhi;

  - Bất kỳ phản ứng có hại khác gây hậu quả nghiêm trọng về mặt lâm sàng cho người bệnh do người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đánh giá, nhận định.

  b) Thuốc có phạm vi liều dùng rộng, an toàn cho các nhóm tuổi, ít có ảnh hưởng đến việc chẩn đoán và điều trị các bệnh cần theo dõi lâm sàng;

  c) Thuốc được chỉ định trong điều trị các bệnh không phải là bệnh nghiêm trọng và người bệnh có thể tự điều trị, không nhất thiết phải có sự kê đơn và theo dõi của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

  d) Đường dùng, dạng thuốc đơn giản mà người sử dụng có thể tự dùng (chủ yếu là đường uống, dùng ngoài da) với hàm lượng, nồng độ thích hợp cho việc tự điều trị;

  đ) Thuốc ít tương tác với các thuốc khác và thức ăn, đồ uống thông dụng;

  e) Thuốc ít có khả năng gây tình trạng lệ thuộc;

  g) Thuốc ít có nguy cơ bị lạm dụng, sử dụng sai mục đích làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người sử dụng;

  h) Thuốc đã có thời gian lưu hành tại Việt Nam tối thiểu từ 05 năm trở lên.

  Điều 3. Danh mục thuốc không kê đơn

  Thuốc không kê đơn quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 4. Mục đích ban hành Danh mục thuốc không kê đơn

  1. Danh mục thuốc không kê đơn là cơ sở để phân loại thuốc không kê đơn và thuốc kê đơn. Các thuốc không thuộc Danh mục thuốc không kê đơn được phân loại là thuốc kê đơn.

  2. Danh mục thuốc không kê đơn là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước xây dựng và ban hành các quy định, hướng dẫn đối với thuốc không kê đơn trong đăng ký thuốc, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông phân phối thuốc, thông tin quảng cáo thuốc, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và các hoạt động khác có liên quan.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

  2. Thông tư số 23/2014/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc không kê đơn hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

  Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp

  1. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các thuốc trong Danh mục thuốc không kê đơn ban hành kèm theo Thông tư này được phép cấp phát, bán lẻ và sử dụng không cần đơn thuốc, trừ trường hợp thuốc đang được phân loại là thuốc kê đơn trên nhãn (bao gồm cả tờ hướng dẫn sử dụng thuốc) thì phải cấp phát, bán lẻ và sử dụng theo đơn thuốc.

  2. Đối với các thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc được cấp giấy phép nhập khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực hiện như sau:

  a) Đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc không kê đơn theo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BYT nhưng không thuộc Danh mục thuốc không kê đơn ban hành kèm theo Thông tư này, các cơ sở đứng tên trên giấy đăng ký lưu hành thuốc, cơ sở nhập khẩu thuốc phải phân loại, cập nhật, bổ sung các thông tin liên quan đến việc phân loại thuốc theo quy định của Thông tư này trên nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo lộ trình quy định tại Thông tư quy định về ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành trước khi đưa thuốc ra lưu thông trên thị trường.

  b) Đối với các thuốc không thuộc Danh mục thuốc không kê đơn theo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BYT nhưng thuộc Danh mục thuốc không kê đơn ban hành kèm theo Thông tư này, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, khuyến khích cơ sở đứng tên trên giấy đăng ký lưu hành thuốc, cơ sở nhập khẩu thuốc phân loại, cập nhật, bổ sung các thông tin liên quan đến việc phân loại thuốc theo quy định của Thông tư này trên nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi đưa thuốc ra lưu thông trên thị trường; hoặc các cơ sở được phép sản xuất nhập khẩu các thuốc có thông tin liên quan đến phân loại thuốc trên nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng như đã được phê duyệt để lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.

  3. Đối với hồ sơ đăng ký thuốc tại Việt Nam và hồ sơ nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đã nộp tại Cục Quản lý Dược trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc chưa được cấp giấy phép nhập khẩu thực hiện như sau:

  a) Đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc không kê đơn theo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BYT nhưng không thuộc Danh mục thuốc không kê đơn ban hành kèm theo Thông tư này thì phải thực hiện phân loại thuốc theo quy định tại Thông tư này;

  b) Đối với các thuốc không thuộc Danh mục thuốc không kê đơn theo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BYT nhưng thuộc Danh mục thuốc không kê đơn ban hành kèm theo Thông tư này, cơ sở được tiếp tục thực hiện phân loại thuốc theo hồ sơ đã nộp hoặc thực hiện phân loại thuốc theo quy định của Thông tư này.

  Điều 7. Trách nhiệm thi hành

  1. Trách nhiệm của cơ sở dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

  a) Thực hiện các quy định tại Thông tư này;

  h) Đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc không kê đơn cho phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh.

  2. Trách nhiệm của Cục Quản lý Dược:

  a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện Thông tư này;

  b) Rà soát Danh mục thuốc không kê đơn, trừ thuốc cổ truyền không kê đơn và báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế trên cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung của các đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc kết luận của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

  3. Trách nhiệm của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền:

  a) Phối hợp với Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng thực hiện Thông tư này;

  b) Rà soát Danh mục thuốc cổ truyền không kê đơn và báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế trên cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung của các đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc kết luận của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Cục Quản lý Dược hoặc Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (đối với thuốc cổ truyền) để xem xét, giải quyết./.  Nơi nhận:

  - Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng Thông tin điện tử CP);
  - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến;
  - Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
  - Các Bộ: Bộ Công an (Cục Y tế), Bộ Quốc phòng (Cục Quản lý); Bộ Giao thông vận tải (Cục Y tế);
  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ - Bộ Y tế;
  - Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
  - Tổng Công ty Dược Việt Nam;
  - Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
  - Lưu: VT, QLD, YDCT, PC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trương Quốc Cường  DANH MỤC

  THUỐC KHÔNG KÊ ĐƠN
  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2017/TT-BYT ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  I. DANH MỤC THUỐC HÓA DƯỢC VÀ SINH PHẨM KHÔNG KÊ ĐƠN

  TT

  Thành phần hoạt chất

  Đường dùng, dạng bào chế, giới hạn hàm lượng, nồng độ

  Các quy định cụ thể khác

  1

  Acetylcystein

  Uống: các dạng


  2

  Acetylleucin

  Uống: các dạng


  3

  Acid acetylsalicylic (Aspirin) dạng đơn thành phần hoặc phối hợp với Vitamin C và/hoặc Acid citric và/hoặc Natri bicarbonat và/hoặc Natri salicylat

  Uống: các dạng

  Với chỉ định giảm đau, hạ sốt, chống viêm

  4

  Acid alginic (Natri Alginat) đơn thành phần hay phối hợp với các hợp chất của nhôm, magnesisi

  Uống: các dạng


  5

  Acid amin đơn thành phần hoặc phối hợp (bao gồm cả dạng phối hợp với các Vitamin)

  Uống: các dạng

  Với chỉ định bổ sung acid amin, vitamin cho cơ thể

  6

  Acid aminobenzoic (Acid para aminobenzoic)

  Uống: các dạng


  7

  Acid benzoic đơn thành phần hoặc phối hợp

  Dùng ngoài

  Uống: viên ngậm


  8

  Acid boric đơn thành phần hoặc phối hợp

  Dùng ngoài

  Thuốc tra mắt


  9

  Acid citric phối hợp với các muối natri, kali

  Uống: các dạng


  10

  Acid cromoglicic và các dạng muối cromoglicat

  Thuốc tra mắt, tra mũi với giới hạn nồng độ tính theo acid cromoglicic ≤ 2%


  11

  Acid dimecrotic

  Uống: các dạng


  12

  Acid folic đơn thành phần hoặc phối hợp với sắt và/hoặc các Vitamin nhóm B, khoáng chất, sorbitol

  Uống: các dạng

  Với chỉ định chống thiếu máu, bổ sung dinh dưỡng

  13

  Acid glycyrrhizinic (Glycyrrhizinat) phối hợp với một số hoạt chất khác như Chlorpheniramin maleat, DL-methylephedrin, Cafein...

  Uống: các dạng, bao gồm cả dạng viên ngậm

  Dùng ngoài


  14

  Acid lactic đơn thành phần hoặc phối hợp

  Dùng ngoài


  15

  Acid mefenamic

  Uống: các dạng


  16

  Acid salicylic đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài (phối hợp Lactic acid; Lưu huỳnh kết tủa...)

  Dùng ngoài


  17

  Acyclovir

  Dùng ngoài: thuốc bôi ngoài da với nồng độ Acyclovir ≤ 5%


  18

  Albendazol

  Uống: các dạng

  Với chỉ định trị giun

  19

  Alcol diclorobenzyl dạng phối hợp trong các thành phẩm viên ngậm

  Uống: viên ngậm


  20

  Alcol polyvinyl

  Dùng ngoài


  21

  Alimemazin tartrat (Trimeprazin tartrat)

  Uống: các dạng


  22

  Allantoin dạng phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài, thuốc đặt hậu môn (Cao cepae fluid; ...)

  Dùng ngoài

  Thuốc đặt hậu môn


  23

  Allatoin phối hợp với các Vitamin và/hoặc Chondroitin

  Thuốc tra mắt


  24

  Almagat

  Uống: các dạng


  25

  Ambroxol đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm thuốc ho, hạ nhiệt, giảm đau

  Uống: các dạng với giới hạn hoạt chất như sau:

  - Đã chia liều Ambroxol clorhydrat ≤ 30mg/đơn vị

  - Chưa chia liều: Ambroxol clorhydrat ≤ 0,8%


  26

  Amylase dạng đơn thành phần hoặc phối hợp với Protease và/hoặc Lipase và/hoặc Cellulase

  Uống: các dạng


  27

  Amylmetacresol dạng phối hợp trong các thành phẩm viên ngậm (như với các tinh dầu, Bacitracin...)

  Uống: viên ngậm


  28

  Argyron

  Thuốc tra mắt

  Dùng ngoài


  29

  Aspartam

  Uống: các dạng


  30

  Aspartat đơn thành phần hoặc phối hợp

  Uống: các dạng


  31

  Attapulgit

  Uống: các dạng


  32

  Azelastin

  Thuốc tra mắt, tra mũi


  33

  Bạc Sulphadiazin

  Dùng ngoài


  34

  Bacitracin phối hợp với một số hoạt chất khác trong các thành phẩm viên ngậm (phối hợp với Neomycin sulfat; Amylocain; Tixocortol...)

  Uống: viên ngậm


  35

  Beclomethason dipropionat

  Thuốc tra mũi: dạng khí dung với giới hạn liều dùng tối đa 1 ngày ≤ 400 mcg, đóng gói ≤ 200 liều (tính theo hoạt chất không có muối)


  36

  Benzalkonium phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài (với Cholin; acid salicylic; Nystatin; Diiodohydroxyquin ...), trong các thành phẩm viên ngậm (với Tyrothricin, Bacitracin, tinh dầu...)

  Dùng ngoài

  Viên ngậm


  37

  Benzocain dạng phối hợp

  Dùng ngoài: các dạng với giới hạn Benzocain ≤ 10%;

  Viên đặt hậu môn

  Uống: viên ngậm


  38

  Benzoyl peroxid đơn thành phần hoặc phối hợp với Iod và/hoặc lưu huỳnh

  Dùng ngoài: các dạng với giới hạn nồng độ ≤ 10%


  39

  Benzydamin Hydrochlorid đơn thành phần hoặc phối hợp

  Dùng ngoài: kem bôi niêm mạc miệng, nước xúc miệng, thuốc xịt họng

  Uống: viên ngậm


  40

  Benzydamin salicylat đơn thành phần hoặc phối hợp

  Dùng ngoài


  41

  Benzyl benzoat phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài (với các tinh dầu, Cồn Isopropyl...)

  Dùng ngoài: các dạng

  Miếng dán


  42

  Berberin

  Uống: các dạng


  43

  Biclotymol đơn thành phần hoặc phối hợp với Enoxolon và/hoặc Phenylephrin hydrochlorid và/hoặc Clorpheniramin maleat và/hoặc tinh dầu

  Dùng ngoài

  Thuốc tra mũi

  Uống: viên ngậm


  44

  Bifonazol đơn thành phần hoặc phối hợp với Urea

  Dùng ngoài


  45

  Bisacodyl

  Uống: các dạng đã chia liều với hàm lượng ≤ 10mg/đơn vị


  46

  Bismuth dạng muối

  Uống: các dạng

  Chỉ định điều trị chứng ợ nóng

  47

  Boldine

  Uống: các dạng


  48

  Bromhexin Hydrochlorid đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm thuốc ho, hạ nhiệt, giảm đau

  Uống: các dạng với giới hạn Bromhexin Hydrochlorid như sau:

  - Đã chia liều ≤ 8mg/đơn vị;

  - Chưa chia liều ≤ 0,8%

  Thuốc đặt hậu môn


  49

  Bromelain đơn thành phần hoặc phối hợp với Trypsin

  Uống: các dạng


  50

  Brompheniramin maleat đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm thuốc ho, hạ nhiệt, giảm đau

  Uống: các dạng


  51

  Budesonid

  Thuốc tra mũi: dạng khí dung, ống hít, thuốc bột để hít với giới hạn liều dùng tối đa 1 ngày ≤ 400mcg, đóng gói ≤ 200 liều


  52

  Bufexamac đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài, thuốc đặt hậu môn (với Titan Dioxid, Bismuth, Subgallat, Lidocain...)

  Dùng ngoài

  Thuốc đặt hậu môn


  53

  Butoconazol

  Dùng ngoài


  54

  Cafein phối hợp với các hoạt chất có trong danh mục này

  Uống: các dạng


  55

  Calamin đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài

  Dùng ngoài


  56

  Calci (bao gồm các dạng hợp chất) thuốc đơn thành phần hoặc phối hợp với Vitamin D (trừ Calcitriol) và/hoặc các Vitamin và/hoặc Ipriflavon

  Uống: các dạng

  Với chỉ định bổ sung calci cho cơ thể

  57

  Carbinoxamin đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm thuốc ho, hạ nhiệt, giảm đau (với Pseudoephedrin hydrochlorid và/hoặc Bromhexin và/hoặc Paracetamol)

  Dạng uống

  Tất cả các thuốc thành phẩm có chứa Pseudoephedrin được bán không cần đơn với số lượng tối đa cho 15 ngày sử dụng. Cơ sở bán lẻ phải theo dõi tên, địa chỉ người mua trong sổ bán lẻ.

  58

  Carbocystein

  Uống: các dạng


  59

  Carbomer

  Dùng ngoài

  Thuốc tra mắt


  60

  Catalase đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài (với Neomycin)

  Dùng ngoài


  61

  Cetirizin dihydrochlorid

  Uống: các dạng


  62

  Cetrimid phối hợp với một số hoạt chất khác trong các thành phẩm dùng ngoài (Lidocain, Kẽm, Calamin, Aminacrine, tinh dầu...)

  Dùng ngoài


  63

  Cetrimonium phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài, viên ngậm (phối hợp với Lidocain; Tyrothricin, tinh dầu...)

  Dùng ngoài

  Uống: viên ngậm


  64

  Chitosan (Polyglusam)

  Dùng ngoài


  65

  Cholin đơn thành phần hoặc phối hợp các acid amin, Vitamin trong các thành phẩm dạng uống; phối hợp với acid Salicylic, Benzalkonium... trong các thành phẩm dùng ngoài

  Uống: các dạng

  Dùng ngoài


  66

  Chondroitin đơn thành phần hoặc phối hợp với Glucosamin và/hoặc dầu cá và/hoặc các Vitamin và/hoặc các acid amin

  Uống: các dạng


  67

  Chondroitin đơn thành phần hoặc phối hợp Borneol và, hoặc các Vitamin

  Thuốc tra mắt

  Dùng ngoài


  68

  Ciclopirox olamin

  Dùng ngoài


  69

  Cimetidin

  Uống: dạng chia liều với giới hạn hàm lượng Cimetidin ≤ 200mg/đơn vị

  Chỉ định điều trị chứng ợ nóng

  70

  Cinarizin

  Uống: các dạng


  71

  Cinchocain phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài, thuốc đặt hậu môn (như với Hydrocortison, Neomycin, Esculin...)

  Dùng ngoài

  Thuốc đặt hậu môn


  72

  Citrullin

  Uống: các dạng


  73

  Clobetason butyrat

  Dùng ngoài


  74

  Clorhexidin

  Dùng ngoài


  75

  Clorophyl

  Uống: các dạng


  76

  Clorpheniramin maleat đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm thuốc ho, hạ nhiệt, giảm đau

  Uống: các dạng.

  Dạng đơn thành phần đã chia liều: Clorpheniramin maleat ≤ 4mg/đơn vị.


  77

  Clorpheniramin maleat phối hợp Chondroitin và/hoặc các Vitamin

  Thuốc tra mắt


  78

  Clotrimazol

  Dùng ngoài: các dạng với giới hạn nồng độ ≤ 3%

  Viên đặt âm đạo


  79

  Codein phối hợp với các hoạt chất có trong danh mục này với chỉ định chữa ho, hạ nhiệt, giảm đau

  Uống: các dạng. với giới hạn hàm lượng Codein (tính theo dạng base) như sau:

  - Dạng chia liều ≤ 12mg/đơn vị;

  - Dạng chưa chia liều ≤ 2,5%

  Thành phẩm chứa Codein được bán không cần đơn với số lượng tối đa cho 10 ngày sử dụng.

  Cơ sở bán lẻ phải theo dõi tên, địa chỉ người mua trong sổ bán lẻ.

  80

  Coenzym Q10 đơn thành phần hoặc phối hợp với các Vitamin

  Uống: các dạng


  81

  Crotamiton

  Dùng ngoài


  82

  Dequalinium đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài, viên ngậm (Tyrothricin; Hydrocortison; acid Glycyrrhetinic; Lidocain...)

  Dùng ngoài

  Viên đặt âm đạo

  Uống: viên ngậm


  83

  Desloratadin

  Uống: các dạng với giới hạn hàm lượng ≤ 5mg/đơn vị chia liều

  Hoặc uống với liều tối đa 5mg/ngày


  84

  Dexbrompheniramin maleat đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm thuốc ho, hạ nhiệt, giảm đau

  Uống: các dạng


  85

  Dexclorpheniramin maleat đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm thuốc ho, hạ nhiệt, giảm đau

  Uống: các dạng


  86

  Dexpanthenol

  Thuốc tra mắt

  Dùng ngoài


  87

  Diclofenac đơn thành phần hoặc phối hợp với Methyl salicylat; các chất thuộc nhóm tinh dầu...

  Dùng ngoài

  Thuốc tra mắt (dạng đơn thành phần)


  88

  Dicyclomin

  Uống: các dạng


  89

  Diethylphtalat (DEP)

  Dùng ngoài


  90

  Dimenhydrinat

  Uống: các dạng


  91

  Dimethicon (Dimethylpolysiloxan) đơn thành phần hoặc phối hợp với Guaiazulen

  Uống: các dạng


  92

  Dimethicon phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài (với Kẽm; Calamin; Cetrimid...)

  Dùng ngoài


  93

  Dimethinden

  Uống: các dạng

  Dùng ngoài


  94

  Dinatri Inosin monophosphat

  Thuốc tra mắt


  95

  Diosmectit (Dioctahedral smectit)

  Uống: các dạng


  96

  Diosmin phối hợp Hesperidin và/hoặc một số cao dược liệu chứa Flavonoid

  Uống: các dạng


  97

  Diphenhydramin hydrochlorid hoặc monocitrat

  Uống: các dạng với giới hạn hàm lượng (tính theo dạng base) như sau:

  - Đã chia liều ≤ 50mg/đơn vị;

  - Chưa chia liều: ≤ 2,5%


  98

  Đồng sulfat

  Dùng ngoài


  99

  Doxylamin phối hợp trong các thành phẩm thuốc ho, hạ nhiệt, giảm đau (với Paracetamol, Pseudoephedrin Hydrochlorid, các hoạt chất khác có trong danh mục thuốc không kê đơn)

  Uống: các dạng

  Tất cả các thuốc thành phẩm có chứa Pseudoephedrin được bán không cần đơn với số lượng tối đa cho 15 ngày sử dụng. Cơ sở bán lẻ phải theo dõi tên, địa chỉ người mua trong sổ bán lẻ.

  100

  Econazol đơn thành phần hoặc phối hợp với Hydrocortison

  Dùng ngoài, giới hạn nồng độ Hydrocortison tính theo dạng base ≤ 0,05%


  101

  Enoxolon đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài, viên ngậm

  Dùng ngoài: thuốc bôi ngoài da, kem bôi niêm mạc miệng, nước xúc miệng

  Uống: viên ngậm


  102

  Ephedrin Hydrochlorid

  Thuốc tra mắt, tra mũi: dung dịch ≤ 1%. Đóng gói ≤ 15ml/đơn vị

  Thành phẩm chứa Ephedrin được bán tối đa không cần đơn với số lượng 3 đơn vị đóng gói nhỏ nhất/lần

  Cơ sở bán lẻ phải theo dõi tên, địa chỉ người mua trong sổ bán lẻ.

  103

  Eprazinon

  Uống: các dạng


  104

  Esdepallethrin phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài (với Piperonyl, Spregal, tinh dầu, các chất có trong thành phần tinh dầu)

  Dùng ngoài


  105

  Estradiol đơn thành phần và phối hợp Dydrogesteron

  Uống: các dạng đã chia liều

  * Thuốc chỉ được phê duyệt với chỉ định tránh thai

  106

  Ethanol đơn thành phần hoặc phối hợp

  Dùng ngoài (cồn sát trùng)

  Uống: dạng phối hợp


  107

  Ethylestradiol đơn thành phần

  Uống: các dạng đã chia liều

  * Thuốc chỉ được phê duyệt với chỉ định tránh thai

  108

  Etofenamat

  Dùng ngoài


  109

  Famotidin

  Uống: dạng chia liều với giới hạn hàm lượng ≤20mg/đơn vị

  Bán không cần đơn tối đa cho 14 ngày sử dụng

  110

  Fenticonazol

  Dùng ngoài


  111

  Fexofenadin

  Uống: các dạng


  112

  Flurbiprofen

  Viên ngậm

  Dùng ngoài

  Thuốc tra mắt


  113

  Glucosamin đơn thành phần hoặc phối hợp với Chondroitin và/hoặc các Vitamin

  Uống: các dạng


  114

  Glucose hoặc Dextrose đơn thành phần hoặc phối hợp với các muối natri, kali

  Uống: các dạng

  Với chỉ định bổ sung đường, chất điện giải.

  115

  Glycerin đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài, thuốc tra mắt (với Polysorbat 80)

  Dùng ngoài

  Thuốc tra mắt


  116

  Glycerol phối hợp với dịch chiết dược liệu

  Thuốc thụt trực tràng


  117

  Guaiphenesin đơn thành phần hoặc phối hợp với các hoạt chất có trong danh mục thuốc không kê đơn có tác dụng chữa ho, hạ nhiệt, giảm đau.

  Uống: các dạng

  Tất cả các thuốc thành phẩm có chứa Pseudoephedrin được bán không cần đơn với số lượng tối đa cho 15 ngày sử dụng. Cơ sở bán lẻ phải theo dõi tên, địa chỉ người mua trong sổ bán lẻ.

  118

  Hexamidin đơn thành phần hoặc phối hợp (với Cetrimid, Lidocain, Clotrimazol, Catalase)

  Dùng ngoài


  119

  Hexetidin đơn thành phần hoặc phối hợp (với Benzydamin, Cetylpyridinum, Cholin Salicylat, Methyl salicylat, tinh dầu...)

  Dùng ngoài: thuốc bôi ngoài da, dung dịch xúc miệng


  120

  Hydrocortison đơn thành phần hoặc phối hợp (với Miconazol, Econazol, Tioconazol, Neomycin)

  Dùng ngoài: các dạng với nồng độ Hydrocortison ≤ 0,5%


  121

  Hydrogen Peroxid (Oxy già) đơn thành phần hoặc phối hợp Natri Lauryl sulfat và/hoặc tinh dầu...

  Dùng ngoài


  122

  Hydrotalcit

  Uống: các dạng


  123

  Hyoscine (Scopolamin) butylbromid đơn thành phần hoặc phối hợp với Meclizin hydrochlorid

  Uống: các dạng, bao gồm viên nhai.

  Giới hạn hàm lượng đã chia liều ≤ 20mg

  Miếng dán


  124

  Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose, HPMC) đơn thành phần hoặc phối hợp Dextran 70 và/hoặc Carbomer

  Thuốc tra mắt: các dạng


  125

  Ibuprofen

  Uống: các dạng với giới hạn hàm lượng như sau: đã chia liều ≤ 400mg/đơn vị.

  Dùng ngoài


  126

  Ichthammol

  Dùng ngoài


  127

  Indomethacin

  Dùng ngoài

  Tra mắt dung dịch 0,1%


  128

  Iod phối hợp Kali Iodid và/hoặc Acid Benzoic và/hoặc Acid Salicylic

  Dùng ngoài với nồng độ Iod ≤ 5%


  129

  Isoconazol

  Dùng ngoài


  130

  Isopropyl Methylphenol

  Dùng ngoài


  131

  Kẽm oxid, Kẽm pyrithion, Kẽm Gluconat, Kẽm undecylenat đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài

  Dùng ngoài


  132

  Kẽm sulfat

  Dùng ngoài

  Thuốc tra mắt


  133

  Ketoconazol đơn thành phần hoặc phối hợp với Kẽm Pirythion và/hoặc Hydrocortison và/hoặc Trolamin

  Dùng ngoài: các dạng với nồng độ Ketoconazol ≤ 2%


  134

  Ketoprofen

  Dùng ngoài


  135

  Lactitol

  Uống: các dạng


  136

  Lactoserum atomisate

  Dùng ngoài


  137

  Lactulose

  Uống: các dạng


  138

  L-Carnitin dạng đơn thành phần hoặc phối hợp với các vitamin

  Uống: các dạng


  139

  Levocetirizin

  Uống: các dạng


  140

  Levonorgestrel đơn thành phần hoặc phối hợp với Ethylestradiol

  Uống: các dạng

  * Thuốc chỉ được phê duyệt với chỉ định tránh thai

  141

  Lidocain đơn thành phần hoặc phối hợp

  Dùng ngoài


  142

  Lindan (Benhexachlor, 666, Gamma-BHC) đơn thành phần hoặc phối hợp với Lidocain

  Dùng ngoài với nồng độ Lindan ≤ 1%


  143

  Loperamid

  Uống: các dạng với giới hạn hàm lượng đã chia liều Loperamid ≤ 2mg


  144

  Loratadin đơn thành phần hoặc phối hợp Pseudoephedrin Hydrochlorid và /hoặc Paracetamol

  Uống: các dạng với giới hạn hàm lượng như sau (tính theo dạng base):

  - Đã chia liều: Loratadin ≤ 10mg/đơn vị;

  - Chưa chia liều: Loratadin ≤ 0,1%

  Tất cả các thuốc thành phẩm có chứa Pseudoephedrin được bán không cần đơn với số lượng tối đa cho 15 ngày sử dụng. Cơ sở bán lẻ phải theo dõi tên, địa chỉ người mua trong sổ bán lẻ.

  145

  Loxoprofen

  Uống: các dạng


  146

  Macrogol

  Uống: các dạng

  Thuốc thụt trực tràng


  147

  Magaldrat đơn thành phần hoặc phối hợp với các hợp chất Nhôm, Magnesi, Acid Alginic (hay dạng muối Alginat).

  Uống: các dạng


  148

  Magnesi bao gồm các dạng muối, hợp chất của magnesi

  Uống: các dạng

  Với các chỉ định bổ sung magnesi cho cơ thể, trung hòa acid dịch vị, nhuận tràng.

  149

  Mangiferin

  Dùng ngoài


  150

  Mebendazol

  Uống: các dạng, với giới hạn hàm lượng như sau:

  - Dạng chia liều ≤ 500mg/đơn vị

  - Chưa chia liều ≤ 2%


  151

  Mebeverin

  Uống: dạng chia liều ≤ 200mg/đơn vị


  152

  Men nấm (cellulase fongique)

  Uống: các dạng


  153

  Men tiêu hóa dạng đơn thành phần hoặc phối hợp bao gồm phối hợp với các vitamin

  Uống: các dạng


  154

  Menthol phối hợp với một số hoạt chất khác như hỗn hợp tinh dầu, Methyl Salycilat....

  Uống: các dạng

  Dùng ngoài: các dạng


  155

  Mequinol

  Dùng ngoài


  156

  Mequitazin

  Uống: các dạng

  Dùng ngoài


  157

  Mercurocrom (Thuốc đỏ)

  Dùng ngoài với quy cách đóng gói ≤ 30ml

  Bán không đơn mỗi lần không quá 2 đơn vị đóng gói

  158

  Methyl salicylat phối hợp trong các thành phẩm viên ngậm, dùng ngoài (phối hợp với tinh dầu...)

  Dùng ngoài

  Miếng dán

  Viên ngậm


  159

  Metronidazol

  Dùng ngoài


  160

  Miconazol

  Dùng ngoài

  Thuốc bôi âm đạo ≤ 2%


  161

  Miconazole phối hợp với Hydrocortison

  Dùng ngoài

  Thuốc bôi âm đạo Miconazol ≤2%; Hydrocortison ≤0,05%


  162

  Minoxidil

  Dùng ngoài: các dạng nồng độ ≤5%


  163

  Mometasone

  Thuốc tra mũi: ≤ 50 mcg/lần xịt với quy cách đóng gói ≤ 200 liều/hộp;

  Dùng ngoài.


  164

  Mupirocin

  Dùng ngoài


  165

  Myrtol đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm viên ngậm

  Uống: các dạng

  Dùng ngoài


  166

  Naphazolin đơn thành phần hoặc phối hợp trong thành phẩm thuốc mũi như Diphenylhydramin và/hoặc Procain

  Thuốc tra mũi với nồng độ Naphazolin ≤ 0,05%


  167

  Naphazolin phối hợp trong thành phẩm thuốc tra mắt (Pheniramin; Vitamin glycyrhizinat, Dexpanthenol...)

  Thuốc tra mắt: các dạng với nồng độ Naphazolin ≤ 0,1%,


  168

  Naproxen

  Uống: các dạng đã chia liều với giới hạn hàm lượng ≤ 275mg/đơn vị


  169

  Natri benzoat đơn thành phần hoặc phối hợp

  Uống: các dạng


  170

  Natri bicacbonat đơn thành phần hoặc phối hợp

  Uống: các dạng


  171

  Natri carbonat đơn thành phần hoặc phối hợp

  Uống: các dạng


  172

  Natri Carboxymethylcellulose (Na CMC)

  Thuốc tra mắt


  173

  Natri clorid đơn thành phần hoặc phối hợp với các muối Kali Citrat, Natri citrat...

  Uống: các dạng

  Dùng ngoài

  Thuốc tra mắt, tra mũi với nồng độ 0,9%


  174

  Natri Docusat

  Uống: các dạng


  175

  Natri Fluorid dạng phối hợp

  Dùng ngoài: đánh răng, súc miệng


  176

  Natri Hyaluronat (Acid Hyaluronic)

  Dùng ngoài

  Dung dịch nhỏ mắt với nồng độ ≤ 0,1%


  177

  Natri Monofluorophosphat

  Dùng ngoài, bao gồm các dạng làm sạch khoang miệng, niêm mạc


  178

  Natri Salicylat dạng phối hợp

  Uống: dạng phối hợp trong các viên ngậm

  Dùng ngoài


  179

  Neomycin sulfat phối hợp trong các thành phẩm viên ngậm (Kẽm; Bacitracin; Amylocain...), các thành phẩm dùng ngoài

  Uống: viên ngậm

  Dùng ngoài


  180

  Nguyên tố vi lượng: crôm, đồng, kali, magnesi, mangan, kẽm, …dạng đơn thành phần hoặc phối hợp, bao gồm cả các dạng phối hợp với các Vitamin.

  Uống: các dạng

  Với chỉ định bổ sung khoáng chất cho cơ thể.

  181

  Nhôm, magnesi, calci và các hợp chất của nhôm, magnesi, calci dạng đơn thành phần hoặc phối hợp

  Uống: các dạng

  Với chỉ định trung hòa acid dịch vị, chữa loét dạ dày, hành tá tràng.

  182

  Nonahydrated Natri Sulfid + Saccharomyces Cerevisiae

  Uống: các dạng

  Dùng ngoài


  183

  Noscarpin

  Uống: các dạng


  184

  Nystatin đơn thành phần hoặc phối hợp

  Dùng ngoài


  185

  Omeprazol

  Uống: dạng đã chia liều với hàm lượng ≤ 10mg/đơn vị

  Với chỉ định ợ nóng. Chỉ được bán tối đa 1 lần không có đơn với số lượng cho 14 ngày sử dụng và liều mỗi ngày ≤ 20mg

  186

  Orlistat

  Uống: các dạng


  187

  Ossein hydroxy apatit

  Uống: các dạng


  188

  Oxeladin

  Uống: các dạng


  189

  Oxomemazin

  Uống: các dạng


  190

  Oxymetazolin

  Thuốc tra mũi với nồng độ ≤ 0,5%


  191

  Pancreatin đơn thành phần hoặc phối hợp với Simethicon và/hoặc các men tiêu hóa và/hoặc các Vitamin nhóm B và/hoặc Azintamid

  Uống: các dạng

  .

  192

  Panthenol

  Dùng ngoài

  Thuốc tra mắt


  193

  Paracetamol đơn thành phần

  Uống: các dạng

  Thuốc đặt hậu môn

  Dạng phối hợp quy định cụ thể trong danh mục

  194

  Paracetamol phối hợp với các hoạt chất có trong Danh mục này có tác dụng chữa ho, hạ nhiệt, giảm đau, chống dị ứng

  Uống: các dạng

  Thành phẩm phối hợp có chứa các hoạt chất có quy định giới hạn hàm lượng, số lượng bán lẻ tối đa 1 lần, ghi số bán lẻ thì phải thực hiện theo quy định cụ thể đối với các hoạt chất đó

  195

  Pentoxyverin

  Uống: các dạng


  196

  Phenylephrin Hydrochlorid

  Thuốc tra mắt, nhỏ mũi nồng độ ≤ 1%


  197

  Phenylephrin Hydrochlorid phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài (như Petrolatum sperti yellow; Mineral oil light; Shark liver oil...)

  Dùng ngoài


  198

  Phenylephrin Hydrochlorid phối hợp trong các thành phẩm thuốc ho, hạ nhiệt, giảm đau

  Uống: các dạng

  Thuốc đặt hậu môn


  199

  Phospholipid

  Uống: các dạng


  200

  Picloxydin

  Thuốc tra mắt


  201

  Piroxicam

  Dùng ngoài: các dạng với nồng độ ≤ 1%


  202

  Policresulen (Metacresolsulphonic acid-formaldehyd)

  Dùng ngoài

  Thuốc đặt trực tràng


  203

  Polyethylen glycol 400 đơn thành phần hoặc phối hợp với Propylen glycol

  Thuốc tra mắt

  .

  204

  Polysacharid

  Uống: các dạng


  205

  Polytar dạng đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài (như Kẽm Pyrithion...)

  Dùng ngoài


  206

  Povidon Iodin

  Dùng ngoài: các dạng (bao gồm dung dịch súc miệng với nồng độ ≤ 1%). Thuốc tra mắt


  207

  Promethazin Hydrochlorid đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm thuốc ho, hạ nhiệt, giảm đau (với Carbocystein; Paracetamol...)

  Uống: các dạng với giới hạn hàm lượng, nồng độ Promethazin như sau (tính theo dạng base):

  - Đã chia liều ≤ 12,5mg/ đơn vị;

  - Chưa chia liều ≤ 0,1%

  Dùng ngoài: nồng độ ≤ 2%


  208

  Pseudoephedrin Hydrochlorid phối hợp với Cetirizin

  Uống: các dạng với giới hạn Pseudoephedrin như sau (tính theo dạng base):

  - Dạng chia liều ≤ 120mg/đơn vị;

  - Dạng chưa chia liều ≤ 0,5%

  Thành phẩm chứa Pseudoephedrin được bán không cần đơn với số lượng tối đa cho 15 ngày sử dụng.

  Cơ sở bán lẻ phải theo dõi tên, địa chỉ người mua trong sổ bán lẻ.

  209

  Pseudoephedrin Hydrochlorid phối hợp trong các thành phẩm thuốc ho, hạ nhiệt, giảm đau, chống dị ứng

  Uống: các dạng với giới hạn Pseudoephedrin như sau (tính theo dạng base):

  - Dạng chia liều ≤120mg/ đơn vị;

  - Dạng chưa chia liều ≤ 0,5%

  Tất cả các thuốc thành phẩm có chứa Pseudoephedrin được bán không cần đơn với số lượng tối đa cho 15 ngày sử dụng. Cơ sở bán lẻ phải theo dõi tên, địa chỉ người mua trong sổ bán lẻ.

  210

  Pyrantel

  Uống: các dạng

  Chỉ định trị giun

  211

  Ranitidin

  Uống: các dạng đã chia liều ≤ 75mg

  Bán tối đa không có đơn cho 15 ngày sử dụng.

  Chỉ định điều trị chứng ợ nóng

  212

  Rutin đơn thành phần hoặc phối hợp với Vitamin C và/hoặc các cao, dịch chiết từ dược liệu

  Uống: các dạng


  213

  Saccharomyces boulardic

  Uống: các dạng


  214

  Saccharomyces cerevisiae với Trihydrat Magnesi Sulfat

  Uống: các dạng


  215

  Sắt dạng hợp chất đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm chứa vitamin, khoáng chất

  Uống: các dạng

  Với chỉ định bổ sung sắt cho cơ thể.

  216

  Selen hữu cơ dạng phối hợp trong các thành phẩm chứa Vitamin, khoáng chất

  Uống: các dạng với giới hạn hàm lượng như sau:

  - Dạng đã chia liều Selen ≤ 50mcg/ đơn vị


  217

  Selen sulfid

  Dùng ngoài


  218

  Silymarin đơn thành phần hoặc phối hợp với các Vitamin và/hoặc các cao, dịch chiết từ dược liệu.

  Uống: các dạng


  219

  Simethicon đơn thành phần hoặc phối hợp với Pancreatin và/hoặc Acid Desoxycholic và/hoặc các Vitamin nhóm B và/hoặc các men tiêu hóa

  Uống: các dạng


  220

  Simethicon phối hợp với các hợp chất nhôm, magnesi, và/hoặc Dicyclomin và/hoặc than hoạt

  Uống: các dạng


  221

  Sorbitol đơn thành phần hoặc phối hợp

  Uống: các dạng


  222

  Sterculia (gum sterculia)

  Uống: các dạng

  Thuốc thụt trực tràng


  223

  Sucralfat

  Uống: các dạng


  224

  Sulbutiamin

  Uống: các dạng


  225

  Sulfogaiacol (hoặc Sulfoguaiacol) đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm hạ nhiệt, giảm đau, chống ho

  Uống: các dạng


  226

  Terbinafin

  Dùng ngoài: các dạng với nồng độ ≤ 1%


  227

  Terpin đơn thành phần hoặc phối hợp với Codein

  Uống: các dạng.

  Dạng phối hợp Codein (tính theo dạng base) giới hạn hàm lượng như sau:

  - Dạng chia liều ≤ 12mg/đơn vị;

  - Dạng chưa chia liều ≤ 2,5%

  Thành phẩm chứa Codein được bán không cần đơn với số lượng tối đa cho 10 ngày sử dụng.

  Cơ sở bán lẻ phải theo dõi tên, địa chỉ người mua trong sổ bán lẻ.

  228

  Tetrahydrozolin

  Thuốc tra mũi


  229

  Than hoạt đơn thành phần hoặc phối hợp với Simethicon

  Uống: các dạng


  230

  Tinh dầu (bao gồm nhóm các chất Menthol, Pinen, Camphor, Cineol, Fenchone, Borneol, Anethol, Eucalyptol...)

  Uống: các dạng

  Dùng ngoài: thuốc bôi ngoài da

  Nước súc miệng, thuốc bôi niêm mạc miệng


  231

  Tioconazol đơn thành phần hoặc phối hợp với Hydrocortison

  Dùng ngoài: các dạng với nồng độ như sau:

  - Tioconazol ≤ 1,00%

  - Hydrocortison ≤ 0,05%


  232

  Tolnaftat

  Dùng ngoài


  233

  Triclosan đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài

  Dùng ngoài


  234

  Triprolidin đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm thuốc ho, hạ nhiệt, giảm đau.

  Uống: các dạng

  Tất cả các thuốc thành phẩm có chứa Pseudoephedrin được bán không cần đơn với số lượng tối đa cho 15 ngày sử dụng. Cơ sở bán lẻ phải theo dõi tên, địa chỉ người mua trong sổ bán lẻ.

  235

  Trolamin đơn thành phần hoặc phối hợp trong các thành phẩm dùng ngoài (với Triclosan và/hoặc Tyrothricin)

  Dùng ngoài


  236

  Tyrothricin đơn thành phần hoặc phối hợp (với Benzalkonium, Benzocain, Formaldehyd, Trolamin, tinh dầu, các thành phần trong tinh dầu)

  Uống: viên ngậm

  Dùng ngoài: dung dịch súc miệng, xịt miệng, bôi ngoài da


  237

  Urea đơn thành phần hoặc phối hợp với Vitamin E và/hoặc Bifonazol và/hoặc các dược liệu không thuộc Danh mục dược liệu độc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  Dùng ngoài


  238

  Vitamin A và tiền Vitamin A (Betacaroten) dạng đơn thành phân và phối hợp với các vitamin

  Uống: các dạng với giới hạn hàm lượng Vitamin A < 5000 IU/đơn vị

  Dùng ngoài

  Thuốc tra mắt


  239

  Vitamin dạng đơn thành phần (trừ Vitamin D dạng đơn thành phần) hoặc dạng phối hợp các Vitamin, khoáng chất, Acid Amin, các Acid béo, Taurin, Lutein, Zeaxanthin

  Uống: các dạng

  Dùng ngoài

  Các phối hợp dạng uống có chứa Vitamin A thực hiện giới hạn hàm lượng như sau:

  Vitamin A ≤ 5000 IU/đơn vị chia liều

  Với tác dụng bổ sung Vitamin, khoáng chất và dinh dưỡng

  240

  Vitamin nhóm B, Vitamin PP đơn thành phần hoặc phối hợp

  Thuốc tra mắt


  241

  Vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa: Bacillus claussi, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus dạng đơn thành phần hoặc phối hợp, bao gồm cả dạng phối hợp với các vitamin

  Uống: các dạng


  242

  Xanh Methylen

  Dùng ngoài


  243

  Xylometazolin đơn thành phần hoặc phối hợp với Benzalkonium.

  Thuốc tra mũi với giới hạn nồng độ Xylometazolin ≤ 1%


  * Đối với các thuốc có chỉ định tránh thai thuộc Danh mục này, người bán lẻ thuốc là dược sĩ đại học hoặc người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc có trách nhiệm cung cấp và tư vấn các thông tin liên quan đến thuốc, bao gồm: tên thuốc, công dụng, chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình sử dụng thuốc trước khi cấp phát hoặc bán cho người sử dụng.

  II. QUY ĐỊNH THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN (TRỪ VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN) KHÔNG KÊ ĐƠN

  Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền) đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau được phân loại là thuốc không kê đơn:

  1. Trong thành phần không chứa dược liệu thuộc Danh mục dược liệu độc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

  2. Không được có một trong các chỉ định sau:

  a) Hỗ trợ điều trị hoặc điều trị bệnh ung thư, khối u;

  b) Điều trị bệnh tim mạch, huyết áp;

  c) Điều trị bệnh về gan, mật hoặc tụy (trừ chỉ định: bổ gan);

  d) Điều trị Parkinson;

  đ) Điều trị virus;

  e) Điều trị nấm (trừ thuốc dùng ngoài);

  g) Điều trị lao;

  h) Điều trị sốt rét;

  i) Điều trị bệnh gút;

  k) Điều trị hen;

  l) Điều trị bệnh về nội tiết;

  m) Điều trị bệnh hoặc rối loạn về máu;

  n) Điều trị bệnh hoặc rối loạn về miễn dịch;

  o) Điều trị các bệnh về thận và sinh dục - tiết niệu (trừ chỉ định: bổ thận, tráng dương);

  p) Điều trị bệnh nhiễm khuẩn (trừ chỉ định dùng tại chỗ để điều trị nhiễm khuẩn ngoài da);

  q) Điều trị mất ngủ kinh niên, mạn tính;

  r) Điều trị bệnh về tâm lý - tâm thần;

  s) Điều trị tình trạng nghiện, hỗ trợ điều trị tình trạng nghiện (bao gồm cả hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện);

  t) Đình chỉ thai kỳ;

  u) Điều trị các bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  III. QUY ĐỊNH VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN KHÔNG KÊ ĐƠN

  Vị thuốc cổ truyền được phân loại là không kê đơn nếu vị thuốc này không được sản xuất, chế biến từ dược liệu thuộc Danh mục dược liệu độc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành./.
   
  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng
 2. caoht9x

  caoht9x Thành viên

  Nhà thuốc đông y gia truyền Hoà Bình đặc trị chữa về bệnh xương khớp, thuốc có nguồn gốc từ đồng bào Mường ở bản Tân Pheo – Đà Bắc – Hòa Bình, thuốc được bào chế từ cây có tên khoa học là Eurycoma Longifinia Jack thuộc họ thanh thất (Simaroubaceae ) và một số thảo dược quý theo phương pháp gia truyền.

  Webiste: dongyhoabinh . com

  Thuốc đặc trị các bệnh xương khớp: Đau lưng, đau các khớp xương, đau đầu gối, đau các đốt xương bàn chân, bàn tay, bệnh gout (gút), đau dọc các ống xương tay và chân, đau đầu đau cổ, đau bả vai, vôi hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau dây chằng, đau dây thần kinh tọa, đau do gãy xương, đau toàn thân do bị ngã, đánh đập, đau cơ bắp, đau cơ (dùng được cho cả trẻ em và người lớn).

  [​IMG]

  Thuốc tán dưới dạng dạng bột, mọi người chỉ cần pha với nước ấm, có thể cho thêm 1 – 2 thìa cà phê đường hoặc chút mật ong để cho dễ uống chứ không phải mất thời gian và công sức sắc như nhiều thuốc đông y hay thuốc nam khác.
  Thuốc chữa xương khớp có tác dụng chữa bệnh nhanh, thường chỉ uống từ 1-3 liệu trình (mỗi liệu trình 25 gói) tùy mức độ nặng, nhẹ của bệnh và khả năng hấp thụ thuốc của bệnh nhân .


  Liều dùng thuốc xương khớp:


  • [*]Người lớn: uống 1 gói/ ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ (với những người đã bị lâu hoặc nặng) hoặc chia thành 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều sau bữa ăn. Với những ai bị bệnh dạ dày có thể chia nhỏ ra uống làm 3 lần sau bữa ăn.[*]Trẻ em từ 10 – 15 tuổi: uống ½ gói chia thành hai buổi sáng và chiều sau bữa ăn [*]Trẻ em từ 6 – 10 tuổi: uống 1/5 gói chia thành hai buổi sáng và chiều sau bữa ăn
  Lưu ý khi dùng thuốc chữa bệnh xương khớp:
  • [*]Thuốc xương khớp có tác dụng kích thích ăn rất tốt, đặc biệt là khi uống thuốc vào thấy người khỏe khoắn và tỉnh táo hơn nhiều.[*]Khi uống thuốc này người bệnh phải kiêng các loại thức ăn chua, cay, thịt trâu, thịt bò, thịt chó. [*]Những người có bệnh nội tạng mãn tính (gan, thận) không nên dùng.
  Cách thức mua thuốc xương khớp:
  • [*]Giá bán: 550K/ liệu trình (gồm 25 gói).[*]Nhận giao hàng toàn quốc (miễn phí) [*]Đặt mua & tư vấn: 0965 85 60 04[*]Địa chỉ nhà thuốc: Bản Tân Pheo, Đà Bắc, Hòa Bình