QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thuốc biệt dưọc gốc (Đọi 16)

Thảo luận trong 'VĂN BẢN PHÁP LUẬT' bắt đầu bởi Chu Kim Phương, 6/8/17.

 1. Chu Kim Phương

  Chu Kim Phương Thành viên mới

  QUYẾT ĐỊNH

  Công bố Danh mục thuốc biệt dưọc gốc (Đọi 16)

  Bộ TRƯỞNG Bộ Y TÉ

  Căn cứ Luật Dược sổ 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

  Căn cứ Quyết định số 2962/QĐ-BYT ngày 22/08/2012 của Bộ trưởng BộY tế về việc ban hành Quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cấp đế công bố các danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học và Quyết định số 1545/QĐ-BYT ngày 08/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2962/QĐ- B YT ngày 22/08/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cấp để công bố các danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gổc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học;

  Căn cứ ý kiến của Hội đồng xét duyệt danh mục thuốc biệt dược gôc, thuôc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học của Bộ Y tế;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 16) gồm 79 thuốc.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Quản lý Dược, Quản lý khám chữa bệnh, Quản lý Y dược cổ truyền, Khoa học Công nghệ và Đào tạo; Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Bảo hiểm y tế, Ke hoạch - Tài chính; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ; Giám đổc các cơ sở sản xuất thuốc có thuốc được công bô tại Điêu 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt

  [​IMG]
  định này./.

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - BTr. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

  - Các Thứ trường;

  - Bảo hiểm xã hội VN;

  - Tổng Công ty dược Việt Nam;

  - Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;

  - Cục Quân y-BỘ Quốc phòng; Cục Y tê-BỘ Công an;

  - Cục Y tế giao thông vận tải-BỘ GTVT;

  - Cổng thông tin diện tử Bộ Y tế;

  - VVebsite cùa Cục QLD;

  - Lưu: VT, QL.D (02b).
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  DỘC lộp - Tự do - Hạnh phúc

  [​IMG]
  Hà Nội. ngày thảng nâm 2017 DANH MỤC THUỐC BIỆT Dược GỚC (ĐỢT 16)

  (Ban hành kèm theo Quyềl dinh sá 2ịi\ ỌĐ-BYTngày z3>/ũi(20! 7 cùa Bộ Iruơng Bộ Y lé)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất

  Hàm lượng

  Dạng bào che, Quy cách dóng gói

  Sổ đảng ký

  Cơ SỜ sàn xuất

  Địa chi cơ sờ sàn xuất

  Nước sàn xuất

  l

  Aíinitor 10mg

  Evcrolimus

  10mg

  Viên nén. Hộp 3 vi X 10 viên

  VN-20042-16

  Novartis Pharma Stein AG

  Schaíĩhauserstrassc 4332 Stein

  Thụy Sỳ

  2

  Aíĩnitor 2.5me

  Everolimus

  2.5mj!

  Viên nén. Hộp 3 ù X 10 viên

  VN2-491-16

  Novartis Pharma Stcin AG

  Schaííhauserstrasse 4332 Stein

  Thụy Sỳ

  3

  Aíìnitor 5mp

  Evcrolimus

  5mg

  Viên nén. Hộp 3 vi X 10 vicn

  VN-20043 16

  Novartis Pharma Stcin AG

  Schaíĩhauserstrassc 4332 Stcin

  Thụy Sỳ

  4

  Amlor

  Amlodipin (dưới dang Amlodipin bcsilat)

  5mg

  Viên ncn, Hộp 3 vi X 10 viên

  VN-19717-16

  Pfizcr Australia Ptv , Ltd.

  38-42 Wharf Road West Rvde, NSW 2114

  úc

  5

  Amỉor

  Amlodipine (dưới dạng Amlodipine bcsilatc)

  5mg

  Viên nang cứng, Hộp 3 vi X 10 viên

  VN-20049-16

  Farcva Amboise

  Zone Industrielle 29 route des Industries, 37530, Pocesur- Cisse

  Pháp

  6

  Arduan

  Pipccuronium bromidc

  4mg

  Bột đông khò pha tiêm, Hộp 25 lộ thuốc + 25 lọ dung môi 2mỉ

  VN-19653-16

  Gedeon Richter Plc.

  Gyomroi út 19-21, Budapest, 1103

  Hungary

  7

  Arimidex

  Anastrozol

  lmg

  Viên nén bao phim, Hộp 2 vi X 14 viên

  VN-19784-16

  Cơ sớ sản xuất: AstraZeneca Pharmaceuticals LP USA; Cơ sờ đóng gói: AstraZcncca UK Ltd

  Cơ sờ sản xuất: 587 Old Baltimore Pike, Nevvark, Delavvare 19702, Mỹ; Cơ sờ đóng gói: Silk Road Business Park, Macclesfíeld, Cheshire, SK 10 2NA, Anh

  Mỷ

  8

  Aromasin

  Exemestane

  25mg

  Viên nén bao đường, Hộp 2 vi X 15 vicn

  VN-20052-16

  Píìzcr Italia S.R.L

  Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno (AP)

  Ý

  9

  Augmentin 625mg

  Amoxỉciỉỉin (dưới dạng Amoxicillin trihydrate); Acid clavulanỉc (dưới dạng Kali clavulanate)

  500mg; 125mg

  Viên nén bao phim; Hộp 2 vi X 7 viên

  VN-20169-16

  SmithK.line Beecham Pharmaccuticals

  Clarendon Road, NVorthing, West Sussex BN14 8QH

  Anh

  10

  Bilaxten

  Bilastin

  20mg

  Viên nén; Hộp 1 vi X 4 viên; Hộp 1 vì, 2 vi, 3 vi, 4 vi, 5vi X 10 viên

  VN2-496-16

  Cơ sỡ sản xuất: A. Menarini Manuíacturing Logistics and Service s.r.l; Cơ sỡ kiểm nghiệm: A. Menarinỉ Manuĩacturing Logistics and Services s.r.l.

  Cơ sờ sàn xuất: Via Campo di Pile, L Aquila (AQ), I- 67100, Ý; Cơ sờ kiểm nghiệm: Via Sette Santi, 3-50131 Fữenze (FI)- Ý

  Ý

  11

  Campto

  Irinotccan hydroclorid trihydrate

  40mg/2ml

  Dung dịch dâm dặc pha dung dịch tiêm truyền, Hộp 1 lộ 2ml

  VN-20051-16

  Pfizer (Perth) PTY LTD

  Technology Park, 15 Brodie Hall Drive, Bcntlcy WA 6102

  Úc

  12

  Campto

  Irinotecan hydroclorid trihydratc

  100mg/5ml

  Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền, Hộp 1 lọ 5ml

  VN-20050-16

  Pfizcr (Pcrth) PTY LTD

  Technology Park, 15 Brodie Hall Drive, Bentley WA 6102

  Úc

  13

  Canesten

  Clotrimazole

  lOOmg

  Viên nén dặt ám đạo; Hộp 1 vi X 6 vicn và 1 dụng cu đật thuốc

  VN-16136-13

  Bayer Schering Pharma AG

  Kaiscr-Wilhelm-alle 51368 Leverkusen

  Đức

  14

  Canestcn

  Clotrimazole

  500mg

  Viên đặt âm đao; Hộp 1 vi X 1 viên và 1 dụng cụ đặt thuốc

  VN-I5730-12

  Baycr Schering Phanna AG

  Kaiser-Wilhelm-allc 51368 Leverkusen

  Đức

  15

  Combivent

  Ipratropium bromide anhydrous (dưới dạng Ipraưopium bromide monohydratc); Salbutamol (dưới dạng Salbutamoi Sulíate)

  0,5mg; 2,5mg

  Dung dịch khi dung; Hộp 10 lọ X 2,5ml

  VN-19797-16

  Laboratoire Unithcr

  Espace Industriel nord, 151 rue andrc durouchcz, cs 28028 80084 Amiens Cedex 2

  Pháp

  16

  Cozaar

  Losartan kali

  50mg

  Viên nén bao phim; Hộp 2 vi X 15 vicn

  VN-20026-16

  Cơ sỡ sản xuất: Merck Sharp & Dohme Ltd.; Cơ sờ dỏng gói: Merck Sharp & Dohmc Ltd.

  Cơ sỡ sản xuất: Shotton Lane Cramlington, Northumberland NE23 3JƯ, Anh; Cơ sờ đóng gói: 54-68 Femdell Street, South Granville, N.s.w. 2142, úc

  Anh

  17

  Cravit 1.5%

  Levoíloxacin hydrat

  15mg/ml

  Dung dịch nhô mắt; Hộp 1 lọ 5ml

  VN-20214-16

  Santen Pharmaceutical Co Ltd - Nhà mảy Noto

  2-14, Shikinami, Hodatsushimizu-cho, Hakui-gun, Ishikavva

  Nhật Bản

  18

  Crestor

  Rosuvastatin (dưới dang Rosuvastatin calci 5,2mg)

  5mg

  Viên nén bao phim, Hộp 2 vì X 14 viên

  VN-19786-16

  Cơ sờ sản xuầt: IPR Pharmaceuticals INC.; Cơ sờ đóng gói: Astra2cncca UK Limited

  Cơ sỡ sản xuất: Carr 188 Lote 17, San Isidro Industrial Park, Po Box 1624, Canovanas, PR 00729, Puerto Rico, Mỹ; Cơ sờ đóng gói: Silk Road Business Park, Macclesíìcld, Chcshire, SK 10 2NA, Anh

  Mỹ

  19

  Curosurí

  Phospholipid chiết xuất tờ phổi lợn

  240mg/3ml

  Hỏn dịch dật nội khi quản, Hộp 1 lọ 3ml

  VN-8806-09

  Chicsi Farmaccutici S.p.A

  Via Palcrmo, 26/A 43100 Parma  20

  Dalacin c

  Clindamycin (dưới dang Clindamycin phosphat)

  300mg/r2ml

  Dung dịch tiêm truyền; Hộp 1 ống 2ml

  VN-19718-16

  Pfizer Manuíacturing Belgium N.v

  Rijksweg 12, 2870 Puurs

  Bi

  21

  Durogcsic 12mcg/h

  Fentanyl

  2,lmg

  Micng dán phóng thich qua da; Hộp 5 túi nhô X 1 micng dãn

  VN-19679-16

  Jansscn Pharmaccutica N.v.

  Tumhoutsevveg 30, B-2340, Bccrsc

  Bi

  STT

  Tên thuốc

  íloạt chất

  Hàm lượng

  Dạng bào chế, Quy cách dỏng gói

  Số đăng ký

  Ccrsờ sàn xuất

  Địa chi cơ sờ sản xuất

  Nước sàn x*i£t

  22

  Durogesic 25mcg''h

  Fentanyl

  4,2mg

  Miếng dán phóng thích qua da; Hộp 5 tủi nhò X 1 miếng dán

  VN-19680-16

  Janssen Pharmaceutica N.v.

  Tumhoutsevveg 30, B-2340, Bccrse

  Bi

  23

  Durogesic 50mcg/h

  rentanyl

  8,4mg

  Micng dán phóng thích qua da; Hộp 5 túi nhỏ X 1 miếng dán

  VN-19681-16

  Janssen Pharmaceutica N.v.

  Tumhoutsevveg 30, B-2340, Beerse

  Bi *

  24

  Eloxatin

  Oxaliplatin

  50mg/10ml

  Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch, Hộp 1 lọ 10 ml

  VN-19903-16

  SanoC-Aventis Deutschland GmbH

  Briiningstrasse 50, D-65926 Frankfurt am Main

  ĐÚC

  25

  Eloxatin

  Oxaliplatin

  100mg/20ml

  Dung dịch đậm đặc pha dung dịch ticm truyền tình mạch, Hộp 1 lọ 20 ml

  VN-19902-16

  Sanofí-Aventis Dcutschland GmbH

  Briiningstrasse 50, D-65926 Frankfìirt am Main

  Đức

  26

  Emla

  Mồi tuýp 5g kcm chứa: Lidocaiiì 125mg; Prilocain 125mg

  5%

  Kem bôi da, Hộp 1 tuýp 5g

  VN-19787-16

  Recipharm Karlskoga AB

  Bjorkbomsvagen 5, SE-69133 Karlskoga

  Thựy Điển

  27

  Eprcx 1000 u

  Epoctin alfa

  1000 IU/0,5mI

  Dung dịch tiêm, Hộp 6 ống tiêm chứa sẵn thuốc kèm kim ticm an toàn

  QLSP-973-16

  Cilag AG

  Hochstrasse 201, 8200 Schaííhausen

  Thụy Sỳ

  28

  Eprex 10000 u

  Epoetin alfa

  10000 IU/lml

  Dung dịch tiêm, Hộp 6 ống tiêm chứa sẵn thuốc kèm kim tiêm an toàn

  QLSP-974-16

  Cilag AG

  Hochstrasse 201, 8200 Schaíĩhauscn

  Thụy Sỷ

  29

  Eprex 2000 u

  Epoetin alfa

  2000 IU/0,5m!

  Dung dịch tiêm, Hộp 6 ống tiêm chứa sẵn thuốc kèm kim tiêm an toàn

  QLSP-971-16

  Ciiag AG

  Hochstrasse 201, 8200 Schaíĩhausen

  Thụy Sỳ

  30

  Eprex 3000 u

  Epoetin alfa

  3000 iu/0,3ml

  Dung dich tiêm, Hộp 6 ống tiêm chứa sẵn thuốc kèm kim tiêm an toàn

  QLSP-972-16

  Cilag AG

  Hochstrasse 201, 8200 Schaíĩhausen

  Thụy Sỳ

  31

  Eprex 4000 u

  Epoetin alfa

  4000 IU/0,4ml

  Dung dịch tiêm, Hộp 6 ống tiêm chứa sẵn thuốc kèm kim tiêm an toàn

  QLSP-975-16

  Cilag AG

  Hochstrasse 201, 8200 Schaíĩhauscn

  Thụy Sỹ

  32

  Ezetrol lOmg

  Ezctimibe micronized

  10mg

  Viên nén; Hộp 1 vỉ, 3 vì X 10 viên

  VN-19709-16

  Cơ sờ sản xuất: MSD International GmbH (Puerto Rico Branch); Cơ sớ đóng gỏi, xuất xưởng: Shering-Plough Labo N.v.

  Cơ sờ sản xuất: Pridco Industrial Park, State Road 183, Las Piedras, Puerto Rico-00771; Cơ sở dóng gói, xuất xưởng: Industriepark 30, B-2220, Heist-op-den-Berg, Bi

  Pucrto Rico

  33

  Forane

  Isoỡuran

  99.9% kl/kl

  Dung dịch để hít, Lộ lOOml, 250ml

  VN-20123-16

  Aesica Ọueenborough Ltd.

  North road, Ọueenborough. Kent, ME 11 5EL

  Anh

  34

  Ganíort

  Bimatoprost; Timolol (dưới dang Timolol maleat 6.8mg)

  0,3mg/ml; 5mg/ml

  Dung dịch nhò mất; Hộp 1 lọ 3ml

  VN-19767-16

  Allergan Pharmaceuticals Ireland

  Castlebar Road, Westport, County Mayo

  Ireland

  35

  Glucovance 500mg/2,5mg

  Mctíbrmin (dưới dạng Mctformin hvdrochlorid). Glibenclamid

  500mg; 2,5mg

  Viên nén bao phim, Hộp 2 vi X 15 viên

  VN-20022-16

  Merck Santc s.a.s

  2 rue du Pressoir Vert, 45400, Scmoy

  Pháp

  36

  Glucovancc 500mg/5mg

  Metíormin (dưới dạng Metíòrmin hydrochlorid), Glibenclamid

  500mg; 5mg

  Viên ncn bao phim, Hộp 2 vi X 15 viên

  VN-20023-16

  Merck Sante s.a.s

  2 rue du Pressoir Vcrt, 45400, Semoy

  Pháp

  37

  Grandaxin

  Tofisopam

  50mg

  Vicn nén; Hộp 2 vi X 10 viên

  VN-15893-12

  Egis Pharmaceuticals Public Ltd., Co.

  1165 Budapest, Bokcnyíòldi út 118-120

  Hungary'

  38

  Humira

  Adalimumab

  40mg/0,8ml

  Dung dịch ticm, hộp 2 vi X 1 xy lanh đỏng sằn thuốc và 1 miếng vải tẩm con

  QLSP-951-16

  Cơ sờ sản xuất: Vetter Pharma - Fertigung GmbH & Co. KG; Cơ sờ xuất xưởng: AbbVie Biotechnology GmbH

  Cơ sờ sàn xuất: Schutzenstrasse 87 and 99-101, 88212 Ravensburg, Đức; Cơ sớ xuất xưởng: Knollstr. 67061, Ludwigshafen, Đức

  Đúc

  39

  Meiact 200mg

  Ceíditorcn (dưới dạng Ceíditoren pivoxil)

  200mg

  Viên nén bao phim; Hộp 2 vi X 10 viên

  VN-18022-14

  Tedec-Mciji Parma, S.A

  Carretera M-300, Km 30, 500, 28802 Alcala De Henares

  Tây Ban Nha

  40

  Mciact 400rag

  Cefditoren pivoxil

  400mg

  Viên ncn bao phim; Hộp 2 vi X 10 viên

  VN1-755-12

  Tedec-Meiji Farma, S.A

  Carretera M-300, Km 30, 500, 28802 Alcala De Henares

  Tây Ban Nha

  41

  Nevanac

  Ncpafcnac

  lmg/ml

  Hồn dịch nhò mẳt; Hộp 1 lọ 5ml

  VN1-747-12

  s. A. Alcon-CouvTeur.N. V

  Rijksweg 14, 2870 Puurs

  Bi

  42

  Ncxiura Mups

  Esomeprazol (dưới dạng Esomcprazol magnesi trihvdrat)

  20mg

  Viên nén kháng dịch dạ dày, Hộp 2 vi X 7 viên

  VN-19783-16

  AstraZeneca AB

  SE-151 85 Sodenalje

  Thụy Điển

  43

  Nexium Mups

  Esomcprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat)

  40mg

  Viên nén kháng dịch dạ dày, Hộp 2 vi X 7 viên

  VN-19782-16

  AstraZeneca AB

  SE-151 85 Sodenalje

  Thụy Điển

  44

  Nizoral

  Ketoconazol

  20mg/g

  Dầu gội; Hộp 1 chai lOOml, Hộp 1 chai 60ml

  VN-19203-15

  Janssen Pharmaccutica N.v.

  Tumhoutseweg 30, B-2340, Beerse

  Bi

  45

  Nizoral

  Ketoconazol

  20mjỊ/g

  Kem, Hộp 1 tuýp 15g

  VN-18915-15

  Janssen Pharmaccutica N.v.

  Tumhoutsevveg 30, B-2340, Beerse

  Bi

  46

  Nooưopil

  Piracctam

  3g/15ml

  Dung dịch tiêm; Hộp 4 ống X 15ml

  VN-19960-16

  Aesica Pharmaceuticals s.r.l

  Via Praglia 15 10044 PianezzaTO.

  Ý

  47

  Nootropyl

  Piracetam

  lg/5ml

  Dung dịch tiêm. Hộp 12 ống X 5ml

  VN-19961-16

  Aesica Pharmaceuticals s.r.l

  Via Praglia 15 10044 Pianezza TO.

  Ý

  48

  NovoMix 30 Flexpcn

  Insulin aspart biphasic (rDNA) lml hỏn dịch chứa 100U của Insulin aspart hòa tan/Insulin aspart kết tinh với protamine theo tỷ lệ 30/70 (tương đương 3,5mg)

  100 u/ml

  Hỗn dịch tiêm, Hộp chứa 5 bút tiêm X 3mì

  ỌLSP-0793-14

  Novo Nordisk A/S

  Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd

  Đan Mạch

  49

  Novorapid Flexpcn

  Insulin aspart

  100 Ư/ml

  Dung dịch tiêm, Hộp 5 bút tiêm nạp sản 3ml

  QLSP-0674-13

  N ovo Nordisk A/S

  Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd

  Đan Mạch

  50

  Onbrez Breezhaler 150mcg

  Indacatcrol (dưới dạng Indacaterol maleat)

  150mcg

  Viên nang cứng, Hộp 1 vi x 10 viên kèm 01 máy hít; Hộp 3 vi * 10 viên kèm 01 máy hít

  VN-20044-16

  Cơ sờ sản xuất: Novartis Pharma Stein AG; Cơ sờ đóng gói & xuất xưởng: Novartis Parmaceutica S.A

  Cơ sỡ sản xuất: Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein, Thụy Sĩ; Cơ sờ đóng gói & xuat xương: Ronda Santa Maria,

  158,08210 Barbera Del Valles, Barcelona - Tây Ban Nha

  Thụy Sỹ

  °TT

  Tôn thuốc

  Hoạt chất

  Hàm lượng

  Dạng bào chế, Quy cách dóng gói

  Số đảng ký

  c.ơ sờ sàn xuất

  Địa chi cơ sờ sàn xuất

  Nước sàn xuất

  51

  Onbrex Brcczhaler 300mcg

  Indacaterol (dưới dạng Indacaterol maleat)

  300mcg

  Vicn nang cứng, Hộp 1 vì X 10 viên kèm 01 máy hít; Hộp 3 vi X 10 viên kẽm 01 máy hít

  VN-20045-16

  Cơ sỡ sản xuất: Novartis Pharma Stcin AG; Cơ sỡ đóng gói & xuất xưởng: Novartis Farmaceutica S.A

  Cơ sở sản xuất: Schaíĩhauserstrasse CH-4332 Stein, Thụy Sĩ; Cơ sở đóng gói & xuất xưởng: Ronda Santa Maria, 158,08210 Barbera Del Vallcs, Barcclona - Tây Ban Nha

  Thụy Sỷ

  52

  Pcgasys

  Pcginterĩeron alfa-2a

  135mcg/0,5ml

  Dung dịch tiêm, Hộp 1 bơm tiêm 0,5ml chứa sẵn thuốc và 1 kim tiêm

  QLSP-958-16

  F. Hofimann-La Roche Ltd.

  Wurmisweg, 4303 Kaiscraugst

  Thụy Sỷ

  53

  Pegasys

  Peginteríeron alfa-2a

  180mcg/0,5ml

  Dung dịch tiêm, Hộp 1 bơm tiêm 0,5ml chứa sẵn thuốc vả 1 kim tiêm

  QLSP-957-16

  F. Hofĩìnann-La Roche Ltd.

  Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst

  Thụy Sỷ

  54

  Remicade

  Iníliximab

  lOOmg

  Bột pha dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền, Hộp 1 lộ X lOOmg

  QLSP-970-16

  Cơ sỡ sản xuất: Cilag AG - Cơ sỡ xuất xưởng: Janssen Biologics B.v.

  Cơ sở sàn xuất: Hochstrasse 201, CH-8205 Schaíĩhausen, Thụy Sĩ - Cơ sở xuắt xưởng: Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, Hà Lan

  Thụy Sì

  55

  Rulid 150mg (SX theo nhượng quyền của Aventis Pharma S.A - Pháp)

  Roxithromycin

  150mg

  Viên nén bao phim, Hộp 1 vi x 10 viên

  VD-22315-15

  Công ty Roussel Việt Nam

  Sổ 1, đường số 3, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

  Việt Nam

  56

  Sevorane

  Sevoíluran

  100% v/v

  Dung dịch hít. Hộp 1 lọ 250ml

  VN-19755-16

  Aesica Ọueenborough Limited

  North Road, Ọuccnborough, Kent, ME11 5EL

  Anh

  57

  Sifrol

  Pramipexole dihydrochloride monohydrate 0,25mg tương đương Pramipexole 0,18mg


  Viên nén, Hộp 3 vi X 10 viên

  VN-20132-16

  Boehringcr Ingelheim Phanna GmbH&Co.KG

  Binger Sư. 173 55216 Ingelheim am Rhein

  Đức

  58

  Spasmomen

  Otilonium bromide

  40mg

  Viên nén bao phim; Hộp 3 vi X 10 viên

  VN-18977-15

  Cơ sờ sản xuất: Berlin-Chemie AG (Mcnarini Group); Cơ sỡ đỏng gói và xuất xưởng: Berlin-Chemie AG (Menarini Group)

  Cơ sở sản xuất: Tempelhoíer Weg 83, D-12347, Berlin, Đúc; Cơ sờ đóng gói và xuất xưởng: Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Đức

  Đúc

  59

  Stelara

  Ustckinumab

  45mg/0,5ml

  Dung dịch tiêm, Hộp 1 bơm tiêm chứa sẵn 0,5m! thuốc

  QL.SP-H02-984-16

  Cilag AG

  Hochstrasse 201, CH-8205 Schaíĩhausen

  Thụy Sỳ

  60

  Sympal

  Dcxketoproíen (dưới dạng Dexketoproĩcn tromctamol)

  25mg

  Viên ncn bao phim, Hộp 01 vì X 4 viên, 1 lộp 02 vi X 10 viên

  VN2-522-16

  Cơ sờ sản xuất: A.Menarini Manufacturing Logistics and Services s.r.l; Cơ sớ kiểm soát lô: A.Menarini Manufacturíng Logistics and Services s.r.l

  Cơ sờ sản xuất: Via Campo Di pile - 67100 L'Aquila (AQ), Ý; Cơ sờ kiểm soát lô: Via Sette Santi, 3-50131 Fừenze (FI), Ý  61

  Taílotan

  Taíluprost

  0,015mg/ml

  Dung dịch nhò mắt; Hộp 1 lọ 2,5ml

  VN-20088-16

  Santcn Pharmaceutical Co., Ltd - Nhả máy Shiga

  348-3, Aza-suwa, Oaza-shidc, Taga-cho, Inukami-gun, Shiga

  Nhật Bản

  62

  Tanganil 500mg

  Acetyl lcucin

  500mg/5ml

  Dung dịch tiêm tĩnh mạch; Hộp 5 ống 5ml

  VN-18066-14

  Pierre Fabre Medicament Production

  Etablissement Aqutainc Pharm Intematinal, Avenue du Beam, 64320 Idro

  Pháp

  63

  Targosid

  Teicoplanin

  400mg

  Bột đòng khô pha tiêm, Hộp 1 lọ bột đòng khô + 1 ống nước cất pha ticm 3ml

  VN-19906-16

  Sanotí S.p.A

  Località Valcanello 03012 Anagni (Hrosinone)  64

  Tavanic

  Levoíloxacin (dưới dạng Levoíloxacin hemihydrat 512,46mg)

  500mg/100ml

  Dung dịch tiêm truyền, Hộp 1 chai lOOml

  VN-19905-16

  Sanoíi -Avcntis Deutschland GmbH

  Brủningstrasse 50 D-65926 Frankfurt am Main

  Đức

  65

  Tavanic

  Lcvoíloxacin (dưới dạng Levoíloxacin hcmihydrat 256,23mg)

  250rog/'50ml

  Dung dịch tiêm truyền, Hộp 1 chai 50ml

  VN-19904-16

  Sanoíĩ -Aventis Dcutschland GmbH

  Brủningstrassc 50 D-65926 Frankfurt am Main

  Đức

  66

  Tienam

  Imipenem, Cilastatin

  500mg; 500mg

  Bột pha truyền tính mạch; Hộp 01 lộ, 25 lọ

  VN-20I90-16

  Cơ sở sản xuất: Merck Sharp & Dohme Corp.; Cơ ở đóng gói: Laboratoires Merck Sharp & Dohme - Chibret

  Cơ sở sản xuất: 2778 South East Side Highvvay Elkton, Virginia 22827, Mỷ; Cơ sớ đóng gói: Route de Marsat, Riom, F-63963, Clermont-Ferrand Cedex 9, Pháp

  Mỹ

  67

  Tobradcx

  Tobramycine; Dcxamethasone

  0,3%; 0,1%

  Thuốc mở tra mắt, Hộp 1 tuýp 3.5g

  VN-9922-10

  S.A.Alcon-Couvreur.N.V

  Rijsweg 14 2870 Puurs

  Bi

  68

  Tobradex

  Tobramycin; Dexamethasone

  0,3%; 0,1%

  Hỗn dịch nhò mắt. Hộp 1 lọ 5ml

  VN-4954-10

  S.A.Alcon-Couvreur.N.V

  Rijsweg 14 2870 Puurs

  Bi

  69

  Traịenta Duo

  Linagliptin 2,5mg; Metíòrmin hydrochloride lOOOmg

  2,5mg; lOOOmg

  Viên bao phim. Hộp 3 vì X 10 viên

  VN3-4-16

  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG

  Binger Sư. 173, 55216 Ingclheim am Rhein

  Đức

  70

  Trajenta Duo

  Linagliptin 2,5mg; Metformin hydrochloridc 500mg

  2,5mg; 500mg

  Viên bao phim, Hộp 3 vi X 10 viên

  VN3-5-16

  Boehringcr Ingclhcim Pharma GmbH&Co.KG

  Bingcr Sư. 173, 55216 Ingelheim am Rhein

  Đức

  71

  Tresiba Flextouch lOOU/ml

  Insulin degludec; Mỗi bút ticm bơm sẵn 3ml chửa 10,98mg Insulin degludec

  100 u/ml

  Dung dịch tiêm; Hộp 5 bút tiêm bơm sẵn thuốc X 3ml

  QLSP-930-16

  Novo Nordisk A/S

  Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd

  Đan Mạch

  72

  Tresiba Flextouch 200Ư/ml

  Insulin degludec; Mồi bút tiêm bơm sẳn 3ml chứa 21,96mg Insulin degludec

  200 u/ml

  Dung dịch tiêm; Hộp 5 bút tiêm bơm sẵn thuốc X 3ml

  QLSP-932-16

  Novo Nordisk A/S

  Novo Allé, DK-2880 Bagsvacrd

  Đan Mạch

  73

  Tresiba PenCll lOOƯ/ml

  Insulin degludec; Mồi ống 3ml chứa 10,98mg Insulin dcgludcc

  100 u/rnl

  Dung dịch tiêm; Hộp 5 ống X 3ml

  QLSP-931-16

  Novo Nordisk A/S

  Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd

  Đan Mạch

  74

  Voluven 6%

  Poly (o-2-Hydroxyethyl) Starch (HES 130/0,4) và Natri chloride

  30mg/500ml;

  4,5g/500ml

  Dung dịch truyền tính mạch; Túi polyoleíìnc (freeflex) 500ml

  VN-19651-16

  Frcsenius Kabi Deutschland GmbH

  Freseniusstrafìe 1, 61169 Friedberg

  Đức
  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất

  Hàm lượng

  Dạng bảo chề, Quy cách đóng gói

  So đãng ký

  Cơ xở sin xuất

  Dịa chi cơ sỡ sân xuầt

  Nước sân xuẩt

  75

  Xylocaỉne Jclly

  Lidocain hydroclorid khan (dưới dạng Lidocain hydroclorid monohydrat)

  2%

  Gcl, Hộp 10 tuýp X 30g

  VN-19788-16

  Recipharm Karlskoga AB

  Bjorkbomsvagcn 5, SE-69133 Karlskoga

  Thụy Đjền

  76

  Zancdip 10mg

  Lcrcanidipin (dưcn dạng Lercanidipin hydroclorid)

  lỡmg

  Vicn nén bao phim, Hộp 2 vi X 14 viên

  VN-18798-15

  Rccordati Industria Chcmica c Farmaccutica S.p.A

  Vm.M.Civitali, 1-20148 Milano

  Ỷ * .

  77

  Zancdip 20mg

  Lcrcamdipin (dưới dang Lcrcanidipm hydroclorid)

  20mg

  Viên nẽn bao phim. Hộp 2 vi X 14 viên

  VN-18107-14

  Rccordati Industria Chcmica c Farmaccutica S.p.A

  Via M.Civiuli. 1-20148 Milano

  >

  / Ỷ

  78

  Zinnat tablcts 250mg

  Ceíuroxim (dưới dang Cefuroxim axctil)

  Ceíuroximc 250mg

  Vicn ncn bao phim; Hộp 1 vi X 10 viên

  VN-19965-16

  Glaxo Opcrattons ƯK Ltd

  Harmire Road. Bamard Castlc. Durham. DL 12 8DT

  Anh

  79

  Zyvox

  Linczolid

  600mg/300ml

  Dung dịch truyền; Hộp 10 tủi dich truyền 300ml

  VN-19301-I5

  Frescnius Kabi Norgc AS

  Svinesíindsitói 80.NỎ-Ì7S8 Haldcn

  Nally
  iưc

  \ -t
   
  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng
 2. caoht9x

  caoht9x Thành viên

  Nhà thuốc đông y gia truyền Hoà Bình đặc trị chữa về bệnh xương khớp, thuốc có nguồn gốc từ đồng bào Mường ở bản Tân Pheo – Đà Bắc – Hòa Bình, thuốc được bào chế từ cây có tên khoa học là Eurycoma Longifinia Jack thuộc họ thanh thất (Simaroubaceae ) và một số thảo dược quý theo phương pháp gia truyền.

  Webiste: dongyhoabinh. com

  Thuốc đặc trị các bệnh xương khớp: Đau lưng, đau các khớp xương, đau đầu gối, đau các đốt xương bàn chân, bàn tay, bệnh gout (gút), đau dọc các ống xương tay và chân, đau đầu đau cổ, đau bả vai, vôi hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau dây chằng, đau dây thần kinh tọa, đau do gãy xương, đau toàn thân do bị ngã, đánh đập, đau cơ bắp, đau cơ (dùng được cho cả trẻ em và người lớn).

  [​IMG]

  Thuốc tán dưới dạng dạng bột, mọi người chỉ cần pha với nước ấm, có thể cho thêm 1 – 2 thìa cà phê đường hoặc chút mật ong để cho dễ uống chứ không phải mất thời gian và công sức sắc như nhiều thuốc đông y hay thuốc nam khác.
  Thuốc chữa xương khớp có tác dụng chữa bệnh nhanh, thường chỉ uống từ 1-3 liệu trình (mỗi liệu trình 25 gói) tùy mức độ nặng, nhẹ của bệnh và khả năng hấp thụ thuốc của bệnh nhân .


  Liều dùng thuốc xương khớp:


  • [*]Người lớn: uống 1 gói/ ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ (với những người đã bị lâu hoặc nặng) hoặc chia thành 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều sau bữa ăn. Với những ai bị bệnh dạ dày có thể chia nhỏ ra uống làm 3 lần sau bữa ăn.[*]Trẻ em từ 10 – 15 tuổi: uống ½ gói chia thành hai buổi sáng và chiều sau bữa ăn [*]Trẻ em từ 6 – 10 tuổi: uống 1/5 gói chia thành hai buổi sáng và chiều sau bữa ăn
  Lưu ý khi dùng thuốc chữa bệnh xương khớp:
  • [*]Thuốc xương khớp có tác dụng kích thích ăn rất tốt, đặc biệt là khi uống thuốc vào thấy người khỏe khoắn và tỉnh táo hơn nhiều.[*]Khi uống thuốc này người bệnh phải kiêng các loại thức ăn chua, cay, thịt trâu, thịt bò, thịt chó. [*]Những người có bệnh nội tạng mãn tính (gan, thận) không nên dùng.
  Cách thức mua thuốc xương khớp:
  • [*]Giá bán: 550K/ liệu trình (gồm 25 gói).[*]Nhận giao hàng toàn quốc (miễn phí) [*]Đặt mua & tư vấn: 0965 85 60 04[*]Địa chỉ nhà thuốc: Bản Tân Pheo, Đà Bắc, Hòa Bình
   
 3. hainhuxvn

  hainhuxvn Thành viên mới

  Hiện nay cồn thạch và cồn khô đã được tiêu dùng rộng rãi hơn so với bình gas mini trong các nhà hàng, tiệc tùng và quán ăn vì đặc tính an toàn và tiện lợi. Kinh doanh, sản xuất cồn khô và cồn thạch cho người bắt đầu khởi nghiệp mà đầu tư ít. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thực tế quy trình sản xuất cồn thạch, cồn khô và cồn gel.

  Xin liên hệ Số điện thoại: 0122.9625.524 (Mr. Thành)
  [​IMG]

  1. Công nghệ làm Cồn Thạch

  Hiện nay cồn thạch được tiêu thụ rộng rãi hơn so với cồn khô do có nhiều ưu điểm. Quy trình làm cồn thạch không dùng nhiệt nên rất an toàn và thiết bị đơn giản. Công thức làm cồn thạch cho nhiệt lượng lớn, cháy lâu. Đặc biệt cồn thạch khi đốt không để lại cặn, dễ dàng vệ sinh bếp. Không có khí độc hại và cay mắt nên rất an toàn cho người sử dụng.

  Đầu tư cho trang thiết bị làm cồn thạch chỉ 10-20 triệu, diện tích 16m2 là có thể sản xuất được được với quy mô vừa và nhỏ. Nếu các bạn có tiềm lực phân phối cồn thạch với khối lượng lớn thì có thể mua trang thiết bị bán tự động dao động 100-200 triệu để làm ở quy mô to hơn.

  2. Quy trình sản xuất Cồn Khô

  Công thức làm cồn khô khi cháy không cay mắt và không có khí gây hại. Chất lượng viên cồn cứng, dễ vận chuyển, không chảy nước. Giá cả cạnh tranh.

  Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 loại cồn khô (có cả cồn siêu cháy không chảy nước khi đốt). Bạn có thể thay đổi được chất lượng viên cồn trong quá trình làm. Đầu tư thiết bị sản xuất đơn giản, có thể gia công tại các xưởng Inox. Chỉ cần diện tích 16 mét vuông, các bạn có khả năng sản xuất ra 500 kilogram cồn khô 1 ngày.

  3. Công nghệ sản xuất Cồn Gel

  Cồn gel làm ra khi cháy có mùi hương dễ chịu, không hại mắt. Công thức làm cồn gel đơn giản hơn cồn khô vì không dùng nhiệt. Không sử dụng nhiều thiết bị và đặt khuôn mẫu, ít nhân công. Chi phí ban đầu thấp. Khả năng làm hơn 1 tấn cồn gel/ngày..

  Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tự trực tiếp làm ra sản phẩm với trang thiết bị và hóa chất do tôi chuẩn bị sẵn.

  Giá hướng dẫn cho 1 sản phẩm là 5 triệu đồng. Có hợp đồng chuyển giao.

  Liên hệ Số ĐT: 0122.9625.524 (Anh Thành)
   
 4. giayhuymanh513

  giayhuymanh513 Thành viên mới

  Hiện nay cồn thạch được tiêu thụ rộng rãi hơn so với cồn khô do có nhiều ưu điểm. Quy trình làm cồn thạch không dùng nhiệt nên rất an toàn và thiết bị đơn giản. Công thức làm cồn thạch cho nhiệt lượng lớn, cháy lâu. Đặc biệt cồn thạch khi đốt không để lại cặn, dễ dàng vệ sinh bếp. Không có khí độc hại và cay mắt nên rất an toàn cho người sử dụng.