Năng lượng tiết kiệm trong đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Thảo luận trong 'Quảng cáo và Rao vặt tổng hợp' bắt đầu bởi rvxbinhphuoc, 2/3/20.

  1. rvxbinhphuoc

    rvxbinhphuoc Thành viên

    Năng lượng tiết kiệm trong đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban hành các quy định về sử dụng năng lượng tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tại chương VII, từ điều 29 – 31. Điều 29: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và máy phát điện công nghiệp cũ hiệu quả trong dự án đầu tư từ vốn nhà nước [​IMG] Chủ đầu tư dự án mới, dự án cải tạo cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng có sử dụng vốn nhà nước phải thực hiện các quy định của Luật này phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và các quy định khác của pháp luật có liên quan về máy phát điện công nghiệp cũ giá rẻ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tất cả các giai đoạn thực hiện dự án. Điều 30: Biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 1. Hàng năm, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bao gồm mục tiêu, biện pháp, định mức về sử dụng năng lượng đối với trụ sở làm việc, công trình xây dựng trực thuộc và báo cáo tình hình thực hiện tiêu thụ năng lượng; xây dựng và thực hiện Quy chế tiết kiệm năng lượng nội bộ, đảm bảo vận hành phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 2. Cơ quan, đơn vị có cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện kiểm toán năng lượng. 3. Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm; thông báo danh sách cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được khen thưởng hoặc bị xử lý vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Điều 31: Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước về thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 1. Hàng năm, xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện tiết kiệm năng lượng; ban hành quy chế sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị 2. Đăng ký kế hoạch sử dụng năng lượng với cơ quan quản lý nhà nước về bán máy phát điện công nghiệp sử dụng năng lượng tại địa phương; phổ biến kế hoạch, biện pháp và quy chế thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và áp dụng hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng.
     
    danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng