Mẫu hợp đồng cho vay thế chấp tại các ngân hàng

Thảo luận trong 'VĂN BẢN PHÁP LUẬT' bắt đầu bởi hophuc, 28/12/17.

 1. hophuc

  hophuc Thành viên

  [FONT=Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif]Hợp đồng cho vay thế chấp sổ đỏ tại các ngân hàng cần những thông tin gì[/FONT]

  Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng thế chấp sổ đổ như sau:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------------
  HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
  VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


  Hôm nay, ngày .... tháng ...... năm ..., Tại .............................................................................................................................

  Chúng tôi gồm có:
  BÊN THẾ CHẤP (BÊN A):
  a) Trường hợp là cá nhân:
  Ông/bà:..........................................................................................................................................................
  Năm sinh:..................................................................................................................................................
  CMND số: ....................................... Ngày cấp ................. Nơi cấp: ......................................
  Hộ khẩu: .......................................................................................................................................
  Địa chỉ: ...............................................................................................................................................
  Điện thoại: ........................................................................................................................................
  Là chủ sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có): ...................................
  b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:
  Ông/bà: ...............................................................................................................................................
  Năm sinh: .....................................
  CMND số: ....................................... Ngày cấp ........................ Nơi cấp: ........................................
  Hộ khẩu: ................................................................................................................
  Địa chỉ: ...............................................................................................................................
  Điện thoại: ................................................................................................................................

  Ông/bà: .......................................................................
  Năm sinh: ...................................................................................................................................................
  CMND số: ................................. Ngày cấp ......................... Nơi cấp: ..................................................
  Hộ khẩu: ......................................................................................................................................
  Địa chỉ: .......................................................................................................................................
  Điện thoại: ......................................................................................................................................
  Là đồng sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có): .....................................
  Các chứng từ sở hữu và tham khảo về quyền sử dụng đất đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên A gồm có: ....................................................................................


  BÊN NHẬN THẾ CHẤP (BÊN B):
  Địa chỉ: .....................................................................................................................................
  Điện thoại: .......................................................... Fax: ....................................................
  E-mail: ..............................................................................................................................................
  Mã số thuế: ....................................................................................................................................................................
  Tài khoản số: ..................................................................................................................................................................
  Do ông (bà): .........................................................................................................................................................................................................................
  Chức vụ: .....................................................................................................làm đại diện.
  Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp căn hộ nhà chung cư theo các thoả thuận sau đây:
  ĐIỀU 1: NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM
  1. Bên A đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B.
  ..................................................................................................................................................................................
  2. Nghĩa vụ được bảo đảm là: ..........................................................................................................................................
  ĐIỀU 2: TÀI SẢN THẾ CHẤP
  2.1. Thửa đất thế chấp (nếu có):
  Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo .............................................cấp ngày ....... tháng ....... năm .........., cụ thể như sau:
  a) Thửa đất số: ...............................................................................................................................................................
  b) Tờ bản đồ số: .............................................................................................................................................................
  c) Địa chỉ thửa đất: .........................................................................................................................................................
  d) Loại đất: .....................................................................................................................................................................
  e) Diện tích đất thế chấp: ............................... m2 (Bằng chữ: .......................................)..................................................
  f) Hình thức sử dụng:
  - Sử dụng riêng: ................................................... m2
  - Sử dụng chung: .................................................. m2
  g) Mục đích sử dụng: .......................................................................................................................................................
  h) Thời hạn sử dụng: .......................................................................................................................................................
  i) Nguồn gốc sử dụng: .......................................................................................................................................................
  k) Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ...............................................................................................................
  2.2.Tài sản gắn liền với đất (nếu có):
  a) Loại tài sản: ..................................................................................................................................................................
  b) Địa chỉ nơi có tài sản: ...................................................................................................................................................
  c) Diện tích: ...............................m2 (Bằng chữ:...............................................m2)
  d) Giấy chứng nhận quyền sở hữu số: ...............................cơ quan cấp ..................... ngày ....... tháng ....... năm .........
  ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẾ CHẤP
  Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là: .............................. VNĐ
  (Bằng chữ: .......................................................) theo văn bản xác định giá trị tài sản thế chấp ngày ........ tháng ....... năm ....
  ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
  4.1. Nghĩa vụ của bên A:
  · Giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên B;
  · Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B đồng ý bằng văn bản;
  · Bảo quản, giữ gìn đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp trong trường hợp đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;
  · Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có).
  · Làm thủ tục đăng ký việc thế chấp; xoá việc đăng ký thế chấp khi hợp đồng thế chấp chấm dứt;
  · Sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) đúng mục đích, không làm hủy hoại, làm giảm giá trị của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) đã thế chấp;
  · Thanh toán tiền vay đúng hạn, đúng phương thức theo thoả thuận trong hợp đồng.
  4.2. Quyền của bên A:
  · Nhận lại các giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ;
  · Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp.
  · Được sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) trong thời hạn thế chấp;
  · Được nhận tiền vay do thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo phương thức đã thoả thuận;
  · Hưởng hoa lợi, lợi tức thu được, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng thuộc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp;
  · Được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) đã thế chấp nếu được bên B đồng ý;
  · Nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ thế chấp.
  Tham khảo ngay dịch vụ cho vay lãi ngày không thế chấp
  ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
  5.1. Nghĩa vụ của bên B:
  · Cùng với bên A đăng ký việc thế chấp;
  · Giữ và bảo quản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;
  · Trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi bên thế chấp đã thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp.
  5.2. Quyền của bên B
  · Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng quyền sử dụng đất thế chấp;
  · Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị quyền sử dụng đất trong trường hợp đất có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;
  · Yêu cầu xử lý quyền sử dụng đất thế chấp theo phương thức đã thoả thuận.
  · Kiểm tra, nhắc nhở bên A bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích;
  · Được ưu tiên thanh toán nợ trong trường hợp xử l‎ý quyền sử dụng đất đã thế chấp.
  ĐIỀU 6: VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ
  6.1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên .................. chịu trách nhiệm thực hiện.
  6.2. Lệ phí liên quan đến việc thế châp căn hộ theo Hợp đồng này do bên .................. chịu trách nhiệm nộp.

  ĐIỀU 7: XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

  7.1.Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp theo phương thức: ....................................................

  7.2. Việc xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau khi đã trừ chi phí bảo quản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp.

  ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  9.1. Bên A cam đoan:

  a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  b) Thửa đất thuộc trường hợp được thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

  c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

  · Thửa đất không có tranh chấp;

  · Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

  9.2. Bên B cam đoan:

  · Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  · Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có);

  · Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  · Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

  ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

  Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý từ ngày ...... tháng .... năm ....... Đến ngày ...... tháng ..... năm ......

  Hợp đồng được lập thành .......... (...........) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

  BÊN A BÊN B
  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
   
  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng
 2. tuanpham58

  tuanpham58 Thành viên mới

  Viên cồn thạch có các tiện lợinếu so sánh với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch mang nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (khoảng nửa tiếng) và trong khi cháy không còn cặn, dễ dàng trong việc vệ sinh bếp cồn. Do đó hiện nay có rất nhiều hàng quán và tiệc tùng tiêu thụ viên cồn thạch.
   
 3. kenhlike07

  kenhlike07 Thành viên

  Tăng người xem Livestream. LH: 0983 439 103 (có zalo)
  Dịch vụ tăng người xem LiveStream Facebook là dịch vụ tăng số người đang xem video của bạn khi livestream. Tăng người xem LiveStream giúp cho cá nhân, doanh nghiệp, ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng... tăng sự tin tưởng sản phẩm, dịch vụ của mình với khách hàng, đối tác, fan hâm mộ.

  [​IMG]

  Tăng người xem livestream giúp người bán tạo uy tín, sự tin tưởng, tạo hiệu ứng đám đông và giữ khách hàng, fan hâm mộ xem lâu hơn. Ngoài ra khi live của bạn có nhiều người xem thì cơ hội đưa video livestream lên đề xuất. Lúc đó, view thật tăng từ vài trăm đến vài nghìn người xem.

  Hãy tưởng tượng khi bạn livestream mà có vài người đang xem hoặc không có ai xem bạn sẽ mất tự tin khi "lên hình". Hãy để chúng tôi giúp bạn tự tin hơn khi sử dụng dịch vụ tăng người xem livestream của chúng tôi!

  Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tăng người xem livestream facebook


  • Giúp bạn tự tin hơn khi Live Stream
  • Tạo sự chú ý với hàng mới, giúp bạn giữ khách hàng xem lâu hơn
  • Tạo uy tín, sự tin tưởng của khách hàng với sản phẩm của bạn
  • Tạo ấn tượng tốt với đối tác, khách hàng, fan.
  Lý do bạn nên sử dụng dịch vụ tăng người xem LiveStream của Kênh Like
  • Uy tín: Đó là yếu tố hàng đầu mà dịch vụ Kênh Like có được và được hàng trăm khách hàng khen ngợi
  • Chất lượng: Dịch vụ Kênh Like luôn cam kết về chất lượng người xem LiveStream là người dùng thật, 100% người Việt nam, hoặc có thể là người nước ngoài theo yêu cầu của quý khách
  • Nhanh chóng: Thực hiện ngay các yêu cầu của quý khách khi quý khách đặt hàng
  • An toàn: Người xem LiveStream là các tài khoản facebook thật và tự nhiên nên an toàn tuyệt đối cho facebook của bạn, không bị giảm số lượng người xem trong thời gian bạn mua.
  • Hiệu quả: Tăng người xem video LiveStream giúp bạn tạo được niềm tin, uy tín, sự tin tưởng. Đặc biệt khi có lượng người xem nhiều cơ hội LiveStream của bạn được lên đề xuất LiveStream của facebook là rất cao, khi đó sẽ càng có nhiều khách hàng vào xem, giúp bạn tăng doanh số bán hàng, tăng fan cho người nổi tiếng
  • Bảo mật: Dịch vụ Kênh Like cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của quý khách
  • Giá rẻ nhất: Dịch vụ Kênh Like trực tiếp nhận và làm cho quý khách nên cắt bỏ được các khâu trung gian

  Xem báo giá dịch vụ tăng người xem livestream: http://fb.kenhlike.com/dich-vu-tang-nguoi-xem-video-livestream-facebook.html

  Tăng người xem Livestream. LH: 0983 439 103 (có zalo)

  Từ khóa tìm kiếm:

  tăng người xem khi livestream, tut tăng mắt khi livestream, hack livetream fb, cách tăng view cho livetream, pm tăng lượt xem livetream, cách hack lượt xem livestream, hack luot xem livestream, tăng view livestream, tăng view livestream facebook, tool tăng view livestream, hack người xem video facebook, tăng mắt live stream, hack live stream facebook, mua người xem livestream